Named

Show Usage
   

English Meaning

  1. Having a name.
  2. Simple past tense and past participle of name.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 61:6

But you shall be named the priests of the LORD, They shall call you the servants of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, And in their glory you shall boast.


നിങ്ങളോ യഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാർ‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും; നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ‍ എന്നും നിങ്ങൾക്കു പേരാകും; നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ സൻ പത്തു അനുഭവിച്ചു, അവരുടെ മഹത്വത്തിന്നു അവകാശികൾ ആയിത്തീരും


John 3:1

There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.


പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യെഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായി നിക്കോദേമൊസ് എന്നു പേരുള്ളോരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.


Ezra 5:14

Also, the gold and silver articles of the house of God, which Nebuchadnezzar had taken from the temple that was in Jerusalem and carried into the temple of Babylon--those King Cyrus took from the temple of Babylon, and they were given to one named Sheshbazzar, whom he had made governor.


നെബൂഖദ് നേസർ യെരൂശലേമിലെ മന്ദിരത്തിൽനിന്നു എടുത്തു ബാബേലിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരുന്ന ദൈവാലയംവക പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ കോരെശ് രാജാവു ബാബേലിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു എടുപ്പിച്ചു താൻ നിയമിച്ചിരുന്ന ശേശ്ബസ്സർ എന്നു പേരുള്ള ദേശാധിപതിക്കു ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു അവനോടു:


×

Found Wrong Meaning for Named?

Name :

Email :

Details :×