Named

Show Usage
   

English Meaning

  1. Having a name.
  2. Simple past tense and past participle of name.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 7:58

and they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul.


അവനെ നഗരത്തിൽനിന്നു തള്ളി പുറത്താക്കി കല്ലെറിഞ്ഞു. സാക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ശൗൽ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബാല്യക്കാരന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചു.


Luke 5:27

After these things He went out and saw a tax collector named Levi, sitting at the tax office. And He said to him, "Follow Me."


അതിന്റെ ശേഷം അവൻ പുറപ്പെട്ടു, ലേവി എന്നു പേരുള്ളോരു ചുങ്കകാരൻ ചുങ്കസ്ഥലത്തു ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു; എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു.


Matthew 9:9

As Jesus passed on from there, He saw a man named Matthew sitting at the tax office. And He said to him, "Follow Me." So he arose and followed Him.


യേശു അവിടെനിന്നു പോകുമ്പോൾ മത്തായി എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചുങ്കസ്ഥലത്തു ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു: “എന്നെ അനുഗമിക്ക” എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു; അവൻ എഴുന്നേറ്റു അവനെ അനുഗമിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Named?

Name :

Email :

Details :×