Nations

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of nation.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;nation എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Nation Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Nation Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 17:6

I will make you exceedingly fruitful; and I will make nations of you, and kings shall come from you.


ഞാൻ നിന്നെ അധികമധികമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അനേകജാതികളാക്കും; നിന്നിൽ നിന്നു രാജാക്കന്മാരും ഉത്ഭവിക്കും.


Joel 3:12

"Let the nations be wakened, and come up to the Valley of Jehoshaphat; For there I will sit to judge all the surrounding nations.


ജാതികൾ ഉണർന്നു യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയിലേക്കു പുറപ്പെടട്ടെ. അവിടെ ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ള സകലജാതികളെയും ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന്നു ഇരിക്കും.


Zechariah 14:18

If the family of Egypt will not come up and enter in, they shall have no rain; they shall receive the plague with which the LORD strikes the nations who do not come up to keep the Feast of Tabernacles.


മിസ്രയീംവംശം വരാത്തപക്ഷം അവർക്കും ഉണ്ടാകയില്ല; കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ആചരിക്കേണ്ടതിന്നു വരാതിരിക്കുന്ന ജാതികളെ യഹോവ ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള ശിക്ഷ തന്നേ അവർക്കുംണ്ടാകും.


×

Found Wrong Meaning for Nations?

Name :

Email :

Details :×