Necks

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of neck.
  2. Third-person singular simple present indicative form of neck.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 10:24

So it was, when they brought out those kings to Joshua, that Joshua called for all the men of Israel, and said to the captains of the men of war who went with him, "Come near, put your feet on the necks of these kings." And they drew near and put their feet on their necks.


രാജാക്കന്മാരെ യോശുവയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ യോശുവ യിസ്രായേൽപുരുഷന്മാരെ ഒക്കെയും വിളിപ്പിച്ചു തന്നോടുകൂടെ പോയ പടജ്ജനത്തിന്റെ അധിപതിമാരോടു: അടുത്തുവന്നു ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ കാൽ വെപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ അടുത്തുചെന്നു അവരുടെ കഴുത്തിൽ കാൽ വെച്ചു.


Isaiah 3:16

Moreover the LORD says: "Because the daughters of Zion are haughty, And walk with outstretched necks And wanton eyes, Walking and mincing as they go, Making a jingling with their feet,


യഹോവ പിന്നെയും അരുളിച്ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ: സീയോൻ പുത്രിമാർ നിഗളിച്ചു കഴുത്തു നീട്ടിയും എറികണ്ണിട്ടുംകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കയും തത്തിത്തത്തി നടക്കയും കാൽകൊണ്ടു ചിലമ്പൊലി കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


2 Samuel 22:41

You have also given me the necks of my enemies, So that I destroyed those who hated me.


എന്നെ പകെക്കുന്നവരെ ഞാൻ സംഹരിക്കേണ്ടതിന്നു നീ എന്റെ ശത്രുക്കളെ എനിക്കു പുറം കാട്ടുമാറാക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Necks?

Name :

Email :

Details :×