Necks

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of neck.
  2. Third-person singular simple present indicative form of neck.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 21:29

While they see false visions for you, While they divine a lie to you, To bring you on the necks of the wicked, the slain Whose day has come, Whose iniquity shall end.


അന്ത്യാകൃത്യത്തിന്റെ കാലത്തു, നാൾ വന്നവരായി ദുഷ്ടന്മാരായ നിഹതന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ വെക്കേണ്ടതിന്നു അവർ നിനക്കു വ്യാജം ദർശിക്കുന്ന നേരത്തും നിനക്കു ഭോഷകുലക്ഷണം പറയുന്ന നേരത്തും ഒരു വാൾ, ഒരു വാൾ ഊരിയിരിക്കുന്നു; അതു മിന്നൽപോലെ മിന്നേണ്ടതിന്നും തിന്നുകളയേണ്ടതിന്നും കുലെക്കായി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറക.


Isaiah 3:16

Moreover the LORD says: "Because the daughters of Zion are haughty, And walk with outstretched necks And wanton eyes, Walking and mincing as they go, Making a jingling with their feet,


യഹോവ പിന്നെയും അരുളിച്ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ: സീയോൻ പുത്രിമാർ നിഗളിച്ചു കഴുത്തു നീട്ടിയും എറികണ്ണിട്ടുംകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കയും തത്തിത്തത്തി നടക്കയും കാൽകൊണ്ടു ചിലമ്പൊലി കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


2 Kings 17:14

Nevertheless they would not hear, but stiffened their necks, like the necks of their fathers, who did not believe in the LORD their God.


എങ്കിലും അവർ കേൾക്കാതെ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ ദുശ്ശാ ്യം കാണിച്ചു,


×

Found Wrong Meaning for Necks?

Name :

Email :

Details :×