Ninety

Show Usage

Pronunciation of Ninety  

   

English Meaning

Nine times ten; eighty-nine and one more; as, ninety men.

  1. The cardinal number equal to 9 × 10.
  2. A decade or the numbers from 90 to 99: My grandparents are in their nineties. During the heat wave, the temperature stayed in the nineties.
  3. The decade from 90 to 99 in a century.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നവതി - Navathi
× നവ - Nava

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 4:9

"Also take for yourself wheat, barley, beans, lentils, millet, and spelt; put them into one vessel, and make bread of them for yourself. During the number of days that you lie on your side, three hundred and ninety days, you shall eat it.


നീ കോതമ്പും യവവും അമരയും ചെറുപയറും തിനയും ചോളവും എടുത്തു ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു അവകൊണ്ടു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക; നീ വശംചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്നൊത്തവണ്ണം മുന്നൂറ്റിതൊണ്ണൂറു ദിവസം അതു തിന്നേണം.


Ezekiel 4:5

For I have laid on you the years of their iniquity, according to the number of the days, three hundred and ninety days; so you shall bear the iniquity of the house of Israel.


ഞാൻ അവരുടെ അകൃത്യത്തിന്റെ സംവത്സരങ്ങളെ നിനക്കു ദിവസങ്ങളായി എണ്ണും; അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറു ദിവസം നീ യിസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന്റെ അകൃത്യം വഹിക്കേണം.


Genesis 17:17

Then Abraham fell on his face and laughed, and said in his heart, "Shall a child be born to a man who is one hundred years old? And shall Sarah, who is ninety years old, bear a child?"


അപ്പോൾ അബ്രാഹാം കവിണ്ണുവീണു ചിരിച്ചു: നൂറു വയസ്സുള്ളവന്നു മകൻ ജനിക്കുമോ? തൊണ്ണൂറു വയസ്സുള്ള സാറാ പ്രസവിക്കുമോ? എന്നു തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Ninety?

Name :

Email :

Details :×