Nobles

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of noble.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 30:21

Their nobles shall be from among them, And their governor shall come from their midst; Then I will cause him to draw near, And he shall approach Me; For who is this who pledged his heart to approach Me?' says the LORD.


അവരുടെ പ്രഭു അവരിൽനിന്നു തന്നെ ഉണ്ടാകും; അവരുടെ അധിപതി അവരുടെ നടുവിൽനിന്നു ഉത്ഭവിക്കും; ഞാൻ അവനെ അടുപ്പിക്കും; അവൻ എന്നോടു അടുക്കും; അല്ലാതെ എന്നോടു അടുപ്പാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നവൻ ആർ? എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Jeremiah 39:6

Then the king of Babylon killed the sons of Zedekiah before his eyes in Riblah; the king of Babylon also killed all the nobles of Judah.


ബാബേൽ രാജാവു രിബ്ളയിൽവെച്ചു സിദെക്കീയാവിന്റെ പുത്രന്മാരെ അവൻ കാൺകെ കൊന്നു; യെഹൂദാകുലീനന്മാരെ ഒക്കെയും ബാബേൽ രാജാവു കൊന്നുകളഞ്ഞു.


Psalms 149:8

To bind their kings with chains, And their nobles with fetters of iron;


എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിധി അവരുടെമേൽ നടത്തേണ്ടതിന്നും തന്നേ.


×

Found Wrong Meaning for Nobles?

Name :

Email :

Details :×