Nobles

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of noble.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 3:5

Next to them the Tekoites made repairs; but their nobles did not put their shoulders to the work of their Lord.


അവരുടെ അപ്പുറം തെക്കോവ്യർ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു; എന്നാൽ അവരുടെ ശ്രേഷ് ന്മാർ കർത്താവിന്റെ വേലെക്കു ചുമൽ കൊടുത്തില്ല.


Exodus 24:11

But on the nobles of the children of Israel He did not lay His hand. So they saw God, and they ate and drank.


യിസ്രായേൽമക്കളുടെ പ്രമാണികൾക്കു തൃക്കയ്യാൽ ഒന്നും ഭവിച്ചില്ല; അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടു ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു.


1 Kings 21:8

And she wrote letters in Ahab's name, sealed them with his seal, and sent the letters to the elders and the nobles who were dwelling in the city with Naboth.


അങ്ങനെ അവൾ ആഹാബിന്റെ പേർവെച്ചു എഴുത്തു എഴുതി അവന്റെ മുദ്രകൊണ്ടു മുദ്രയിട്ടു; എഴുത്തു നാബോത്തിന്റെ പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുംന്ന മൂപ്പന്മാർക്കും പ്രധാനികൾക്കും അയച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Nobles?

Name :

Email :

Details :×