Numeration

Pronunciation of Numeration  

   

English Meaning

The act or art of numbering.

  1. The act or process of counting or numbering; enumeration.
  2. A system of numbering.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× യഥാസംഖ്യ - Yathaasamkhya | Yathasamkhya
× എണ്ണത്തിലുള്ള - Ennaththilulla | Ennathilulla
× സംഖ്യാപരമായി - Samkhyaaparamaayi | Samkhyaparamayi
× സംഖ്യ - Samkhya
× അനേകമായ - Anekamaaya | Anekamaya
× സംഖ്യാശബ്‌ദമായ - Samkhyaashabdhamaaya | Samkhyashabdhamaya
× കണക്കാക്കൽ - Kanakkaakkal | Kanakkakkal
× സംഖ്യാബലം - Samkhyaabalam | Samkhyabalam
× ഹാരകം - Haarakam | Harakam
× എണ്ണത്തക്ക - Ennaththakka | Ennathakka
× അംശം - Amsham
× എണ്ണത്തിൽ - Ennaththil | Ennathil
× ധാരാളമായ - Dhaaraalamaaya | Dharalamaya
× സംഖ്യാപരമായ - Samkhyaaparamaaya | Samkhyaparamaya
× കണക്കാക്കല്‍ - Kanakkaakkal‍ | Kanakkakkal‍
× എണ്ണാവുന്ന - Ennaavunna | Ennavunna
× സംഖ്യാവിഷയകമായ - Samkhyaavishayakamaaya | Samkhyavishayakamaya
× സംഖ്യാസംബന്ധമായ - Samkhyaasambandhamaaya | Samkhyasambandhamaya
× അനേകം - Anekam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Numeration?

Name :

Email :

Details :×