Numerously

Pronunciation of Numerously  

   

English Meaning

  1. In a numerous manner; manifoldly.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× യഥാസംഖ്യ - Yathaasamkhya | Yathasamkhya
× സംഖ്യാശബ്‌ദമായ - Samkhyaashabdhamaaya | Samkhyashabdhamaya
× എണ്ണത്തിലുള്ള - Ennaththilulla | Ennathilulla
×
× എണ്ണത്തിൽ - Ennaththil | Ennathil
× ഹാരകം - Haarakam | Harakam
× സംഖ്യാബലം - Samkhyaabalam | Samkhyabalam
× കണക്കാക്കൽ - Kanakkaakkal | Kanakkakkal
× എണ്ണത്തക്ക - Ennaththakka | Ennathakka
× അസംഖ്യമായി - Asamkhyamaayi | Asamkhyamayi
× സംഖ്യ - Samkhya
× എണ്ണാവുന്ന - Ennaavunna | Ennavunna
× സംഖ്യാപരമായി - Samkhyaaparamaayi | Samkhyaparamayi
× അംശം - Amsham
× സംഖ്യാപരമായ - Samkhyaaparamaaya | Samkhyaparamaya
× സംഖ്യാവിഷയകമായ - Samkhyaavishayakamaaya | Samkhyavishayakamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Numerously?

Name :

Email :

Details :×