Nursing

Show Usage

Pronunciation of Nursing  

   

English Meaning

Supplying or taking nourishment from, or as from, the breast; as, a nursing mother; a nursing infant.

  1. The profession of a nurse.
  2. The tasks or care of a nurse.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നഴ്സ് - Nazhsu
×
× ഉപചരണം - Upacharanam
× ഉപചാരം - Upachaaram | Upacharam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 24:19

But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days!


ആ കാലത്തു ഗർഭിണികൾക്കും മുലകുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം!


Numbers 11:12

Did I conceive all these people? Did I beget them, that You should say to me, "Carry them in your bosom, as a guardian carries a nursing child,' to the land which You swore to their fathers?


മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒരു ധാത്രി എടുക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ അവരെ നീ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തേക്കു എന്റെ മാറത്തെടുത്തുകൊണ്ടു പോകേണമെന്നു എന്നോടു കല്പിപ്പാൻ ഈ ജനത്തെ ഒക്കെയും ഞാൻ ഗർഭംധരിച്ചുവോ? ഞാൻ അവരെ പ്രസവിച്ചുവോ?


Joel 2:16

Gather the people, Sanctify the congregation, Assemble the elders, Gather the children and nursing babes; Let the bridegroom go out from his chamber, And the bride from her dressing room.


ജനത്തെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ ; സഭയെ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ ; മൂപ്പന്മാരെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ ; പൈതങ്ങളെയും മുലകുടിക്കുന്നവരെയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുവിൻ ; മണവാളൻ മണവറയും മണവാട്ടി ഉള്ളറയും വിട്ടു പുറത്തു വരട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Nursing?

Name :

Email :

Details :×