Nursing

Show Usage

Pronunciation of Nursing  

   

English Meaning

Supplying or taking nourishment from, or as from, the breast; as, a nursing mother; a nursing infant.

  1. The profession of a nurse.
  2. The tasks or care of a nurse.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× നഴ്സ് - Nazhsu
× ഉപചരണം - Upacharanam
× ഉപചാരം - Upachaaram | Upacharam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 11:8

The nursing child shall play by the cobra's hole, And the weaned child shall put his hand in the viper's den.


മുലകുടിക്കുന്ന ശിശു സർപ്പത്തിന്റെ പോതിങ്കൽ കളിക്കും; മുലകുടിമാറിയ പൈതൽ അണലിയുടെ പൊത്തിൽ കൈ ഇടും.


Genesis 33:13

But Jacob said to him, "My lord knows that the children are weak, and the flocks and herds which are nursing are with me. And if the men should drive them hard one day, all the flock will die.


അതിന്നു അവൻ അവനോടു: കുട്ടികൾ നന്നാ ഇളയവർ എന്നും കുറവുള്ള ആടുകളും കന്നുകാലികളും കൂടെ ഉണ്ടെന്നും യജമാനൻ അറിയുന്നുവല്ലോ; അവയെ ഒരു ദിവസം അധികമായി ഔടിച്ചാൽ കൂട്ടമെല്ലാം ചത്തുപോകും.


Deuteronomy 32:25

The sword shall destroy outside; There shall be terror within For the young man and virgin, The nursing child with the man of gray hairs.


വീഥികളിൽ വാളും അറകളിൽ ഭീതിയും യുവാവിനെയും യുവതിയെയും ശിശുവിനെയും നരച്ചവനെയും സംഹരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Nursing?

Name :

Email :

Details :×