Nursing

Show Usage

Pronunciation of Nursing  

English Meaning

Supplying or taking nourishment from, or as from, the breast; as, a nursing mother; a nursing infant.

  1. The profession of a nurse.
  2. The tasks or care of a nurse.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;ഉപചരണം - Upacharanam ;നഴ്സ് - Nazhsu ;ഉപചാരം - Upachaaram | Upacharam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 11:12

Did I conceive all these people? Did I beget them, that You should say to me, "Carry them in your bosom, as a guardian carries a nursing child,' to the land which You swore to their fathers?


മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒരു ധാത്രി എടുക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ അവരെ നീ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തേക്കു എന്റെ മാറത്തെടുത്തുകൊണ്ടു പോകേണമെന്നു എന്നോടു കല്പിപ്പാൻ ഈ ജനത്തെ ഒക്കെയും ഞാൻ ഗർഭംധരിച്ചുവോ? ഞാൻ അവരെ പ്രസവിച്ചുവോ?


Isaiah 49:23

Kings shall be your foster fathers, And their queens your nursing mothers; They shall bow down to you with their faces to the earth, And lick up the dust of your feet. Then you will know that I am the LORD, For they shall not be ashamed who wait for Me."


രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ പോറ്റപ്പന്മാരും അവരുടെ രാജ്ഞികൾ നിന്റെ പോറ്റമ്മമാരും ആയിരിക്കും; അവർ നിന്നെ സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി, നിന്റെ കാലിലെ പൊടി നക്കും; ഞാൻ യഹോവ എന്നും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചുപോകയില്ല എന്നും നീ അറിയും.


Joel 2:16

Gather the people, Sanctify the congregation, Assemble the elders, Gather the children and nursing babes; Let the bridegroom go out from his chamber, And the bride from her dressing room.


ജനത്തെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ ; സഭയെ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ ; മൂപ്പന്മാരെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ ; പൈതങ്ങളെയും മുലകുടിക്കുന്നവരെയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുവിൻ ; മണവാളൻ മണവറയും മണവാട്ടി ഉള്ളറയും വിട്ടു പുറത്തു വരട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Nursing?

Name :

Email :

Details :×