Nursing

Show Usage

Pronunciation of Nursing  

   

English Meaning

Supplying or taking nourishment from, or as from, the breast; as, a nursing mother; a nursing infant.

  1. The profession of a nurse.
  2. The tasks or care of a nurse.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നഴ്സ് - Nazhsu
× ഉപചാരം - Upachaaram | Upacharam
×
× ഉപചരണം - Upacharanam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 22:19

Also Nob, the city of the priests, he struck with the edge of the sword, both men and women, children and nursing infants, oxen and donkeys and sheep--with the edge of the sword.


പുരോഹിതനഗരമായ നോബിന്റെ പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, ബാലന്മാർ, ശിശുക്കൾ, കാള, കഴുത, ആടു എന്നിങ്ങനെ ആസകലം വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ അവൻ സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു.


Isaiah 49:15

"Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, Yet I will not forget you.


ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താൻ പ്രസവിച്ച മകനോടു കരുണ, തോന്നാതിരിക്കുമോ? അവർ മറന്നുകളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല.


Psalms 8:2

Out of the mouth of babes and nursing infants You have ordained strength, Because of Your enemies, That You may silence the enemy and the avenger.


നിന്റെ വൈരികൾനിമിത്തം, ശത്രുവിനെയും പകയനെയും മിണ്ടാതാക്കുവാൻ തന്നേ, നീ ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽനിന്നു ബലം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Nursing?

Name :

Email :

Details :×