Nursing

Show Usage

Pronunciation of Nursing  

   

English Meaning

Supplying or taking nourishment from, or as from, the breast; as, a nursing mother; a nursing infant.

  1. The profession of a nurse.
  2. The tasks or care of a nurse.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നഴ്സ് - Nazhsu
×
× ഉപചാരം - Upachaaram | Upacharam
× ഉപചരണം - Upacharanam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Thessalonians 2:7

But we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children.


ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുംപോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആർദ്രതയുള്ളവരായിരുന്നു.


Joel 2:16

Gather the people, Sanctify the congregation, Assemble the elders, Gather the children and nursing babes; Let the bridegroom go out from his chamber, And the bride from her dressing room.


ജനത്തെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ ; സഭയെ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ ; മൂപ്പന്മാരെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ ; പൈതങ്ങളെയും മുലകുടിക്കുന്നവരെയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുവിൻ ; മണവാളൻ മണവറയും മണവാട്ടി ഉള്ളറയും വിട്ടു പുറത്തു വരട്ടെ.


1 Samuel 22:19

Also Nob, the city of the priests, he struck with the edge of the sword, both men and women, children and nursing infants, oxen and donkeys and sheep--with the edge of the sword.


പുരോഹിതനഗരമായ നോബിന്റെ പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, ബാലന്മാർ, ശിശുക്കൾ, കാള, കഴുത, ആടു എന്നിങ്ങനെ ആസകലം വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ അവൻ സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Nursing?

Name :

Email :

Details :×