English Meaning

  1. Plural form of oak.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 11:2

Wail, O cypress, for the cedar has fallen, Because the mighty trees are ruined. Wail, O oaks of Bashan, For the thick forest has come down.


ദേവദാരു വീണും മഹത്തുക്കൾ നശിച്ചും ഇരിക്കയാൽ സരളവൃക്ഷമേ, ഔളിയിടുക; ദുർഗ്ഗമവനം വീണിരിക്കയാൽ ബാശാനിലെ കരുവേലങ്ങളേ, ഔളിയിടുവിൻ !


Isaiah 2:13

Upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up, And upon all the oaks of Bashan;


അവ താണുപോകും. ലെബാനോനിലെ പൊക്കവും ഉയരവും ഉള്ള സകല ദേവദാരുക്കളിന്മേലും ബാർശാനിലെ എല്ലാകരുവേലകങ്ങളിന്മേലും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന


Ezekiel 27:6

Of oaks from Bashan they made your oars; The company of Ashurites have inlaid your planks With ivory from the coasts of Cyprus.


ബാശാനിലെ കരുവേലംകൊണ്ടു അവർ നിന്റെ തണ്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കി; കിത്തീംദ്വീപുകളിൽനിന്നുള്ള പുന്നമരത്തിൽ ആനക്കൊമ്പു പതിച്ചു നിനക്കു തട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Oaks?

Name :

Email :

Details :×