Officers

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of officer.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;officer എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Officer Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Officer Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 5:19

And the officers of the children of Israel saw that they were in trouble after it was said, "You shall not reduce any bricks from your daily quota."


ദിവസംതോറുമുള്ള ഇഷ്ടികക്കണക്കിൽ ഒന്നും കുറെക്കരുതു എന്നു കല്പിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ വിഷമത്തിലായി എന്നു യിസ്രായേൽമക്കളുടെ പ്രാമണികൾ കണ്ടു.


Joshua 1:10

Then Joshua commanded the officers of the people, saying,


എന്നാറെ യോശുവ ജനത്തിന്റെ പ്രമാണികളോടു കല്പിച്ചതു:


Mark 14:65

Then some began to spit on Him, and to blindfold Him, and to beat Him, and to say to Him, "Prophesy!" And the officers struck Him with the palms of their hands.


ചിലർ അവനെ തുപ്പുകയും അവന്റെ മുഖം മൂടി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തുകയും പ്രവചിക്ക എന്നു അവനോടു പറകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി; ചേവകർ അവനെ അടിച്ചുംകൊണ്ടു കയ്യേറ്റു.


×

Found Wrong Meaning for Officers?

Name :

Email :

Details :×