Often

Show Usage

Pronunciation of Often  

   

English Meaning

Frequently; many times; not seldom.

  1. Many times; frequently.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പല പ്രാവശ്യം - Pala Praavashyam | Pala Pravashyam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 18:21

Then Peter came to Him and said, "Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to seven times?"


അപ്പോൾ പത്രൊസ് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: കർത്താവേ, സഹോദരൻ എത്രവട്ടം എന്നോടു പിഴെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കേണം?


2 Corinthians 8:22

And we have sent with them our brother whom we have often proved diligent in many things, but now much more diligent, because of the great confidence which we have in you.


തീതൊസ് എനിക്കു കൂട്ടാളിയും നിങ്ങൾക്കായിട്ടു കൂട്ടുവേലക്കാരനും ആകുന്നു; നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ സഭകളുടെ ദൂതന്മാരും ക്രിസ്തുവിന്നു മഹത്വവും തന്നേ.


Mark 9:22

And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if You can do anything, have compassion on us and help us."


അതു അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു പലപ്പോഴും തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ടു; നിന്നാൽ വല്ലതും കഴിയും എങ്കിൽ മനസ്സല്ലിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അവനോടു: നിന്നാൽ കഴിയും എങ്കിൽ എന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു സകലവും കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Often?

Name :

Email :

Details :×