Olives

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of olive.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 24:2

"Command the children of Israel that they bring to you pure oil of pressed olives for the light, to make the lamps burn continually.


ദീപങ്ങൾ നിത്യം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്രായേൽമക്കൾ നിലവിളക്കിന്നു ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരേണമെന്നു അവരോടു കല്പിക്ക.


Deuteronomy 28:40

You shall have olive trees throughout all your territory, but you shall not anoint yourself with the oil; for your olives shall drop off.


ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾ നിന്റെ നാട്ടിൽ ഒക്കെയും ഉണ്ടാകും; എങ്കിലും നീ എണ്ണ തേക്കയില്ല; അതിന്റെ പിഞ്ചു പൊഴിഞ്ഞുപോകും.


Exodus 27:20

"And you shall command the children of Israel that they bring you pure oil of pressed olives for the light, to cause the lamp to burn continually.


വിളകൂ നിരന്തരം കത്തികൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്രായേൽമക്കൾ വിളക്കിന്നു ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവരോടു കല്പിക്ക.


×

Found Wrong Meaning for Olives?

Name :

Email :

Details :×