Ordinances

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of ordinance.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 10:32

Also we made ordinances for ourselves, to exact from ourselves yearly one-third of a shekel for the service of the house of our God:


പാപയാഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ എല്ലാവേലെക്കും വേണ്ടി ആണ്ടുതോറും ശേക്കെലിൽ മൂന്നിൽ ഒന്നു കൊടുക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു ചട്ടം നിയമിച്ചു.


Hebrews 9:1

Then indeed, even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary.


എന്നാൽ ആദ്യനിയമത്തിന്നും ആരാധനെക്കുള്ള ചട്ടങ്ങളും ലൗകികമായ വിശുദ്ധമന്ദിരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.


Nehemiah 10:35

And we made ordinances to bring the firstfruits of our ground and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, to the house of the LORD;


ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഉള്ള കടിഞ്ഞൂലുകളെയും ഞങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളിൽ ഉള്ള കടിഞ്ഞൂലുകളെയും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടു ചെല്ലേണ്ടതിന്നും


×

Found Wrong Meaning for Ordinances?

Name :

Email :

Details :×