Ought

Show Usage

Pronunciation of Ought  

   

English Meaning

See Aught.

  1. Used to indicate obligation or duty: You ought to work harder than that.
  2. Used to indicate advisability or prudence: You ought to wear a raincoat.
  3. Used to indicate desirability: You ought to have been there; it was great fun.
  4. Used to indicate probability or likelihood: She ought to finish by next week.
  5. Variant of aught1.
  6. Variant of aught2.
  7. Obsolete A past participle of owe.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ബാധ്യതപ്പെട്ടവനായിരിക്കുക - Baadhyathappettavanaayirikkuka | Badhyathappettavanayirikkuka
× ആവശ്യമായിരിക്കുക - Aavashyamaayirikkuka | avashyamayirikkuka
× വേണം - Venam
× വേണ്ടതാകുന്നു - Vendathaakunnu | Vendathakunnu
× ആവശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക - Aavashyam Prakadippikkuka | avashyam Prakadippikkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Corinthians 12:14

Now for the third time I am ready to come to you. And I will not be burdensome to you; for I do not seek yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.


ഈ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്കു ഭാരമായിത്തീരുകയുമില്ല; നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനെയല്ല നിങ്ങളെത്തന്നേ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു; മക്കൾ അമ്മയപ്പന്മാർക്കല്ല അമ്മയപ്പന്മാർ മക്കൾക്കായിട്ടല്ലോ ചരതിക്കേണ്ടതു.


Hebrews 5:12

For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God; and you have come to need milk and not solid food.


കാലം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആയിരിക്കേണ്ടുന്ന നിങ്ങൾക്കു ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ ആദ്യപാ ങ്ങളെ തന്നേ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചുതരുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു; കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല, പാലത്രേ നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യമെന്നു വന്നിരിക്കുന്നു.


Colossians 4:4

that I may make it manifest, as I ought to speak.


ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടുംവണ്ണം അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ.


×

Found Wrong Meaning for Ought?

Name :

Email :

Details :×