Overcomes

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of overcome.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 21:7

He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God and he shall be My son.


ജയിക്കുന്നവന്നു ഇതു അവകാശമായി ലഭിക്കും; ഞാൻ അവന്നു ദൈവവും അവൻ എനിക്കു മകനുമായിരിക്കും.


1 John 5:5

Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God?


യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നവൻ ?


Luke 11:22

But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted, and divides his spoils.


അവനിലും ബലവാനായവൻ വന്നു അവനെ ജയിച്ചു എങ്കിലോ അവൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സർവ്വായുധവർഗ്ഗം പിടിച്ചുപറിച്ചു അവന്റെ കൊള്ള പകുതി ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Overcomes?

Name :

Email :

Details :×