Overlaid

Show Usage

Pronunciation of Overlaid  

   

English Meaning

  1. Past tense and past participle of overlay1.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 38:28

Then from the one thousand seven hundred and seventy-five shekels he made hooks for the pillars, overlaid their capitals, and made bands for them.


ശേഷിപ്പുള്ള ആയിരത്തെഴുനൂറ്റെഴുപത്തഞ്ചു ശേക്കെൽകൊണ്ടു അവൻ തൂണുകൾക്കു കൊളുത്തു ഉണ്ടാക്കുകയും കുമിഴ് പൊതികയും മേൽചുറ്റുപടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.


Exodus 26:32

You shall hang it upon the four pillars of acacia wood overlaid with gold. Their hooks shall be gold, upon four sockets of silver.


പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതും പൊൻ കൊളുത്തുള്ളതും വെള്ളികൊണ്ടുള്ള നാലു ചുവടിന്മേൽ നിലക്കുന്നതുമായ നാലു ഖദിരസ്തംഭങ്ങളിന്മേൽ അതു തൂക്കിയിടേണം.


1 Kings 6:32

The two doors were of olive wood; and he carved on them figures of cherubim, palm trees, and open flowers, and overlaid them with gold; and he spread gold on the cherubim and on the palm trees.


ഒലിവ് മരം കൊണ്ടുള്ള കതകു രണ്ടിലും കെരൂബ്, ഈന്തപ്പന, വിടർന്ന പുഷ്പം എന്നിവയുടെ രൂപങ്ങൾ കൊത്തി പൊന്നു പൊതിഞ്ഞു; കെരൂബുകളിലും ഈന്തപ്പനകളിലും പൊന്നു പൊതിഞ്ഞു


×

Found Wrong Meaning for Overlaid?

Name :

Email :

Details :×