Overlaid

Show Usage

Pronunciation of Overlaid  

   

English Meaning

  1. Past tense and past participle of overlay1.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 36:34

He overlaid the boards with gold, made their rings of gold to be holders for the bars, and overlaid the bars with gold.


പലകകൾ പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; അന്താഴം ചെലുത്തുവാനുള്ള അവയുടെ വളയങ്ങൾ പൊന്നുകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി, അന്താഴം പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു.


Habakkuk 2:19

Woe to him who says to wood, "Awake!' To silent stone, "Arise! It shall teach!' Behold, it is overlaid with gold and silver, Yet in it there is no breath at all.


മരത്തോടു: ഉണരുക എന്നും ഊമക്കല്ലിനോടു: എഴുന്നേൽക്ക എന്നും പറയുന്നവന്നു അയ്യോ കഷ്ടം! അതു ഉപദേശിക്കുമോ? അതു പൊന്നും വെള്ളിയും പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ശ്വാസം ഒട്ടും ഇല്ലല്ലോ.


Exodus 37:4

He made poles of acacia wood, and overlaid them with gold.


അവൻ ഖദിരമരംകൊണ്ടു തണ്ടുകളും ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Overlaid?

Name :

Email :

Details :×