Overlaid

Show Usage

Pronunciation of Overlaid  

   

English Meaning

  1. Past tense and past participle of overlay1.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 6:28

Also he overlaid the cherubim with gold.


കെരൂബുകളെയും അവൻ പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു.


2 Chronicles 3:10

In the Most Holy Place he made two cherubim, fashioned by carving, and overlaid them with gold.


അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ അവൻ കൊത്തുപണിയായ രണ്ടു കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു.


2 Chronicles 3:9

The weight of the nails was fifty shekels of gold; and he overlaid the upper area with gold.


ആണികളുടെ തൂക്കം അമ്പതു ശേക്കെൽ പൊന്നു ആയിരുന്നു: മാളികമുറികളും അവൻ പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Overlaid?

Name :

Email :

Details :×