Pronunciation of Paid  

   

English Meaning

Receiving pay; compensated; hired; as, a paid attorney.

  1. Past tense and past participle of pay1.
  2. Nautical A past tense and a past participle of pay2.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കൊടുത്തു - Koduththu | Koduthu
× പണം കൊടുത്ത - Panam Koduththa | Panam Kodutha
× ശമ്പളം - Shampalam
× പ്രതിഫലം - Prathiphalam
× pay എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Pay Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Pay Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 3:4

Now Mesha king of Moab was a sheepbreeder, and he regularly paid the king of Israel one hundred thousand lambs and the wool of one hundred thousand rams.


മോവാബ് രാജാവായ മേശെക്കു അനവധി ആടുണ്ടായിരുന്നു; അവൻ യിസ്രായേൽരാജാവിന്നു ഒരു ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകളുടെയും ഒരു ലക്ഷം ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രോമം കൊടുത്തുവന്നു.


Luke 12:59

I tell you, you shall not depart from there till you have paid the very last mite."

Proverbs 7:14

"I have peace offerings with me; Today I have paid my vows.


എനിക്കു സമാധാനയാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇന്നു ഞാൻ എന്റെ നേർച്ചകളെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Paid?

Name :

Email :

Details :×