Pronunciation of Paid  

English Meaning

Receiving pay; compensated; hired; as, a paid attorney.

  1. Past tense and past participle of pay1.
  2. Nautical A past tense and a past participle of pay2.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പ്രതിഫലം - Prathiphalam ;വീട്ടി - Veetti ;pay എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Pay Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Pay Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ;പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക - Prathiphalam Kodukkuka ;പണം കൊടുത്ത - Panam Koduththa | Panam Kodutha ;ശമ്പളം - Shampalam ;

കൊടുക്കുന്ന - Kodukkunna ;കൊടുത്തു - Koduththu | Koduthu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 12:11

Then they gave the money, which had been apportioned, into the hands of those who did the work, who had the oversight of the house of the LORD; and they paid it out to the carpenters and builders who worked on the house of the LORD,


അവർ ദ്രവ്യം യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ പണി നടത്തുന്ന വിചാരകന്മാരുടെ പക്കൽ തൂക്കിക്കൊടുക്കും; അവർ അതു യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പണിചെയ്യുന്ന ആശാരിമാർക്കും ശില്പികൾക്കും


Jonah 1:3

But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the LORD. He went down to Joppa, and found a ship going to Tarshish; so he paid the fare, and went down into it, to go with them to Tarshish from the presence of the LORD.


എന്നാൽ യോനാ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്നു തർശീശിലേക്കു ഔടിപ്പോകേണ്ടതിന്നു പുറപ്പെട്ടു യാഫോവിലേക്കു ചെന്നു, തർശീശിലേക്കു പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ടു കൂലി കൊടുത്തു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്നു അവരോടുകൂടെ തർശീശിലേക്കു പോയ്ക്കളവാൻ അതിൽ കയറി.


2 Kings 3:4

Now Mesha king of Moab was a sheepbreeder, and he regularly paid the king of Israel one hundred thousand lambs and the wool of one hundred thousand rams.


മോവാബ് രാജാവായ മേശെക്കു അനവധി ആടുണ്ടായിരുന്നു; അവൻ യിസ്രായേൽരാജാവിന്നു ഒരു ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകളുടെയും ഒരു ലക്ഷം ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രോമം കൊടുത്തുവന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Paid?

Name :

Email :

Details :×