Pronunciation of Paid  

   

English Meaning

Receiving pay; compensated; hired; as, a paid attorney.

  1. Past tense and past participle of pay1.
  2. Nautical A past tense and a past participle of pay2.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× pay എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Pay Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Pay Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
× പ്രതിഫലം - Prathiphalam
× ശമ്പളം - Shampalam
× കൊടുത്തു - Koduththu | Koduthu
× പണം കൊടുത്ത - Panam Koduththa | Panam Kodutha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 3:4

Now Mesha king of Moab was a sheepbreeder, and he regularly paid the king of Israel one hundred thousand lambs and the wool of one hundred thousand rams.


മോവാബ് രാജാവായ മേശെക്കു അനവധി ആടുണ്ടായിരുന്നു; അവൻ യിസ്രായേൽരാജാവിന്നു ഒരു ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകളുടെയും ഒരു ലക്ഷം ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രോമം കൊടുത്തുവന്നു.


Ezra 6:8

Moreover I issue a decree as to what you shall do for the elders of these Jews, for the building of this house of God: Let the cost be paid at the king's expense from taxes on the region beyond the River; this is to be given immediately to these men, so that they are not hindered.


ഈ ദൈവാലയം പണിയേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ യെഹൂദന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാർക്കും ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ കല്പിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ: നദിക്കു അക്കരെ പിരിയുന്ന കരമായ രാജാവിന്റെ മുതലിൽനിന്നു ആ ആളുകൾക്കു കാലതാമസം കൂടാതെ കൃത്യമായി ചെലവും കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.


Ezekiel 27:19

Dan and Javan paid for your wares, traversing back and forth. Wrought iron, cassia, and cane were among your merchandise.


വെദാന്യരും ഊസാലിലെ യാവാന്യരും നിന്റെ ചരക്കുകൊണ്ടു വ്യാപാരം ചെയ്തു; മിനുസമുള്ള ഇരിമ്പും വഴനത്തോലും വയമ്പും നിന്റെ ചരക്കിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Paid?

Name :

Email :

Details :×