Palaces

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of palace.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 1:12

But I will send a fire upon Teman, Which shall devour the palaces of Bozrah."


ഞാൻ തേമാനിൽ ഒരു തീ അയക്കും; അതു ബൊസ്രയിലെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും.


Amos 3:11

Therefore thus says the Lord GOD: "An adversary shall be all around the land; He shall sap your strength from you, And your palaces shall be plundered."


അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ദേശത്തിന്നു ചുറ്റും ഒരു വൈരി ഉണ്ടാകും; അവൻ നിന്റെ ഉറപ്പു നിങ്കൽനിന്നു താഴ്ത്തിക്കളയും; നിന്റെ അരമനകൾ കൊള്ളയായ്യ്തീരും.


Amos 2:2

But I will send a fire upon Moab, And it shall devour the palaces of Kerioth; Moab shall die with tumult, With shouting and trumpet sound.


ഞാൻ മോവാബിൽ ഒരു തീ അയക്കും; അതു കെരീയോത്തിന്റെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും; മോവാബ് കലഹത്തോടും ആർപ്പോടും കാഹളനാദത്തോടും കൂടെ മരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Palaces?

Name :

Email :

Details :×