Paneled

Show Usage
   

English Meaning

  1. Having panels.
  2. Simple past tense and past participle of panel.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 6:9

So he built the temple and finished it, and he paneled the temple with beams and boards of cedar.


അങ്ങനെ അവൻ ആലയം പണിതുതീർത്തു; ദേവദാരുത്തുലാങ്ങളും ദേവദാരുപ്പലകയുംകൊണ്ടു ആലയത്തിന്നു മച്ചിട്ടു.


1 Kings 7:3

And it was paneled with cedar above the beams that were on forty-five pillars, fifteen to a row.


ഔരോ നിരയിൽ പതിനഞ്ചു തൂണുവീതം നാല്പത്തഞ്ചു തൂണിന്മേൽ തുലാം വെച്ചു ദേവദാരുപ്പലകകൊണ്ടു തട്ടിട്ടു.


1 Kings 7:7

Then he made a hall for the throne, the Hall of Judgment, where he might judge; and it was paneled with cedar from floor to ceiling.


ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന്നു ആസ്ഥാനമണ്ഡപമായിട്ടു ഒരു സിംഹാസനമണ്ഡപവും പണിതു: അതിന്നു ആസകലം ദേവദാരുപ്പലകകൊണ്ടു അടിത്തട്ടിട്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Paneled?

Name :

Email :

Details :×