Paneled

Show Usage
   

English Meaning

  1. Having panels.
  2. Simple past tense and past participle of panel.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 6:15

And he built the inside walls of the temple with cedar boards; from the floor of the temple to the ceiling he paneled the inside with wood; and he covered the floor of the temple with planks of cypress.


അവൻ ആലയത്തിന്റെ ചുവർ അകത്തെവശം ദേവദാരുപ്പലകകൊണ്ടു പണിതു; ഇങ്ങനെ അവർ ആലയത്തിന്റെ നിലംമുതൽ മച്ചുവരെ അകത്തെ വശം മരംകൊണ്ടു നിറെച്ചു; ആലയത്തിന്റെ നിലം സരളപ്പലകകൊണ്ടു തളമിട്ടു.


1 Kings 7:3

And it was paneled with cedar above the beams that were on forty-five pillars, fifteen to a row.


ഔരോ നിരയിൽ പതിനഞ്ചു തൂണുവീതം നാല്പത്തഞ്ചു തൂണിന്മേൽ തുലാം വെച്ചു ദേവദാരുപ്പലകകൊണ്ടു തട്ടിട്ടു.


1 Kings 7:7

Then he made a hall for the throne, the Hall of Judgment, where he might judge; and it was paneled with cedar from floor to ceiling.


ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന്നു ആസ്ഥാനമണ്ഡപമായിട്ടു ഒരു സിംഹാസനമണ്ഡപവും പണിതു: അതിന്നു ആസകലം ദേവദാരുപ്പലകകൊണ്ടു അടിത്തട്ടിട്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Paneled?

Name :

Email :

Details :×