Pangs

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of pang.
  2. Third-person singular simple present indicative form of pang.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 18:4

The pangs of death surrounded me, And the floods of ungodliness made me afraid.


മരണപാശങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റി; അഗാധപ്രവാഹങ്ങൾ എന്നെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു.


Micah 4:9

Now why do you cry aloud? Is there no king in your midst? Has your counselor perished? For pangs have seized you like a woman in labor.


നീ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഉറക്കെ, നിലവിളിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? നിന്റെ അകത്തു രാജാവില്ലയോ? നിന്റെ മന്ത്രി നശിച്ചുപോയോ? ഈറ്റുനോവു കിട്ടിയവളെപ്പോലെ നിനക്കു വേദനപിടിപ്പാൻ എന്തു?


Psalms 73:4

For there are no pangs in their death, But their strength is firm.


അവർക്കും വേദന ഒട്ടുമില്ലല്ലോ; അവരുടെ ദേഹം തടിച്ചുരുണ്ടിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Pangs?

Name :

Email :

Details :×