Parties

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of party.
  2. Third-person singular simple present indicative form of party.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× party എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Party Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Party Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നു - Paarttiyil Pankeduththu Aaghoshikkunnu | Parttiyil Pankeduthu aghoshikkunnu
× പക്ഷക്കാര്‍ - Pakshakkaar‍ | Pakshakkar‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 22:9

"For any kind of trespass, whether it concerns an ox, a donkey, a sheep, or clothing, or for any kind of lost thing which another claims to be his, the cause of both parties shall come before the judges; and whomever the judges condemn shall pay double to his neighbor.


കാണാതെപോയ കാള, കഴുത, ആടു, വസ്ത്രം മുതലായ യാതൊന്നിനെയും സംബന്ധിച്ചു ഇതു എനിക്കുള്ളതു എന്നു ഒരുവൻ പറഞ്ഞു കുറ്റം ചുമത്തിയാൽ ഇരുപാട്ടുകാരുടെയും കാര്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ വരേണം; കുറ്റക്കാരനെന്നു ദൈവം വിധിക്കുന്നവൻ കൂട്ടുകാരന്നു ഇരട്ടി പകരം കൊടുക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Parties?

Name :

Email :

Details :×