Partly

Show Usage

Pronunciation of Partly  

   

English Meaning

In part; in some measure of degree; not wholly.

  1. In part or in some degree; not completely.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഏതാനും - Ethaanum | Ethanum
× ഭാഗികയളവില്‍ - Bhaagikayalavil‍ | Bhagikayalavil‍
× ഭാഗികമായി - ഭാഗികമായി
× ഭാഗികമായി - Bhaagikamaayi | Bhagikamayi
× കുറെ - Kure
× ഭാഗികയളവിൽ - Bhaagikayalavil | Bhagikayalavil

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 2:42

And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile.


കാൽവിരൽ പാതി ഇരിമ്പും പാതി കളിമണ്ണുംകൊണ്ടു ആയിരുന്നതുപോലെ രാജത്വം ഒട്ടു ബലമുള്ളതും ഒട്ടു ഉടഞ്ഞുപോകുന്നതും ആയിരിക്കും.


Daniel 2:41

Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay.


കാലും കാൽ വിരലും പാതി കളിമണ്ണും പാതി ഇരുമ്പുംകൊണ്ടുള്ളതായി കണ്ടതിന്റെ താല്പര്യമോ: അതു ഒരു ഭിന്നരാജത്വം ആയിരിക്കും; എങ്കിലും ഇരിമ്പും കളിമണ്ണും ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതുപോലെ അതിൽ ഇരിമ്പിന്നുള്ള ബലം കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും.


Hebrews 10:33

partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated;


തടവുകാരോടു നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിലനിലക്കുന്ന ഉത്തമസമ്പത്തു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Partly?

Name :

Email :

Details :×