Partly

Show Usage

Pronunciation of Partly  

   

English Meaning

In part; in some measure of degree; not wholly.

  1. In part or in some degree; not completely.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഭാഗികയളവിൽ - Bhaagikayalavil | Bhagikayalavil
× ഭാഗികയളവില്‍ - Bhaagikayalavil‍ | Bhagikayalavil‍
× ഭാഗികമായി - Bhaagikamaayi | Bhagikamayi
× ഏതാനും - Ethaanum | Ethanum
× ഭാഗികമായി - ഭാഗികമായി
× കുറെ - Kure

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 2:41

Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay.


കാലും കാൽ വിരലും പാതി കളിമണ്ണും പാതി ഇരുമ്പുംകൊണ്ടുള്ളതായി കണ്ടതിന്റെ താല്പര്യമോ: അതു ഒരു ഭിന്നരാജത്വം ആയിരിക്കും; എങ്കിലും ഇരിമ്പും കളിമണ്ണും ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതുപോലെ അതിൽ ഇരിമ്പിന്നുള്ള ബലം കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും.


Hebrews 10:33

partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated;


തടവുകാരോടു നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിലനിലക്കുന്ന ഉത്തമസമ്പത്തു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ.


Daniel 2:33

its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay.


കാൽ പാതി ഇരിമ്പുകൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണുകൊണ്ടും ആയയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Partly?

Name :

Email :

Details :×