Pass Through

Show Usage
   

English Meaning

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

Please Try : Pass, Through

×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 2:27

"Let me pass through your land; I will keep strictly to the road, and I will turn neither to the right nor to the left.


സേയീരിൽ പാർക്കുംന്ന ഏശാവിന്റെ മക്കളും ആരിൽ പാർക്കുംന്ന മോവാബ്യരും എനിക്കു തന്നതുപോലെ നീ വിലെക്കു തരുന്ന ആഹാരം ഞാൻ കഴിക്കയും വിലെക്കു തരുന്ന വെള്ളം കുടിക്കയും ചെയ്തുകൊള്ളാം.


Amos 5:17

In all vineyards there shall be wailing, For I will pass through you," Says the LORD.


ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ടു എല്ലാ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലും വിലാപമുണ്ടാകും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


Joel 3:17

"So you shall know that I am the LORD your God, Dwelling in Zion My holy mountain. Then Jerusalem shall be holy, And no aliens shall ever pass through her again."


അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതമായ സീയോനിൽ വസിക്കുന്നവനായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. യെരൂശലേം വിശുദ്ധമായിരിക്കും; അന്യജാതിക്കാർ ഇനി അതിൽകൂടി കടക്കയുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Pass Through?

Name :

Email :

Details :×