Pass Through

Show Usage
   

English Meaning

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

Please Try : Pass, Through

×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 5:17

In all vineyards there shall be wailing, For I will pass through you," Says the LORD.


ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ടു എല്ലാ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലും വിലാപമുണ്ടാകും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


1 Corinthians 16:5

Now I will come to you when I pass through Macedonia (for I am passing through Macedonia).


ഞാൻ മക്കെദോന്യയിൽകൂടി കടന്ന ശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും; മക്കെദോന്യയിൽകൂടി ആകുന്നു ഞാൻ വരുന്നതു.


Ezekiel 39:14

"They will set apart men regularly employed, with the help of a search party, to pass through the land and bury those bodies remaining on the ground, in order to cleanse it. At the end of seven months they will make a search.


ദേശമെല്ലാം വെടിപ്പാക്കേണ്ടതിന്നു അതിൽ ശേഷിച്ച ശവങ്ങളെ അടക്കുവാൻ ദേശത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന നിത്യപ്രവൃത്തിക്കാരെ നിയമിക്കും; ഏഴുമാസം കഴിഞ്ഞശേഷം അവർ പരിശോധന കഴിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Pass Through?

Name :

Email :

Details :×