Passes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of pass.
  2. Third-person singular simple present indicative form of pass.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× pass എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Pass Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Pass Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 9:8

I will camp around My house Because of the army, Because of him who passes by and him who returns. No more shall an oppressor pass through them, For now I have seen with My eyes.


ആരും പോക്കുവരുത്തു ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഒരു പട്ടാളമായി എന്റെ ആലയത്തിന്നു ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങും; ഇനി ഒരു പീഡകനും അവരുടെ ഇടയിൽകൂടി കടക്കയില്ല; ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തകണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടുവല്ലോ.


Proverbs 26:17

He who passes by and meddles in a quarrel not his own Is like one who takes a dog by the ears.


തന്നെ സംബന്ധിക്കാത്ത വഴക്കിൽ ഇടപെടുന്നവൻ വഴിയെപോകുന്ന നായുടെ ചെവിക്കു പിടിക്കുന്നവനെപ്പോലെ.


Jeremiah 13:24

"Therefore I will scatter them like stubble That passes away by the wind of the wilderness.


ആകയാൽ ഞാൻ അവരെ മരുഭൂമിയിലെ കാറ്റത്തു പാറിപ്പോകുന്ന താളടിപോലെ ചിതറിച്ചുകളയും.


×

Found Wrong Meaning for Passes?

Name :

Email :

Details :×