Passes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of pass.
  2. Third-person singular simple present indicative form of pass.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× pass എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Pass Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Pass Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 9:8

I will camp around My house Because of the army, Because of him who passes by and him who returns. No more shall an oppressor pass through them, For now I have seen with My eyes.


ആരും പോക്കുവരുത്തു ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഒരു പട്ടാളമായി എന്റെ ആലയത്തിന്നു ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങും; ഇനി ഒരു പീഡകനും അവരുടെ ഇടയിൽകൂടി കടക്കയില്ല; ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തകണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടുവല്ലോ.


Psalms 78:39

For He remembered that they were but flesh, A breath that passes away and does not come again.


അവർ ജഡമത്രേ എന്നും മടങ്ങിവരാതെ കടന്നുപോകുന്ന കാറ്റു എന്നും അവൻ ഔർത്തു.


Isaiah 29:5

"Moreover the multitude of your foes Shall be like fine dust, And the multitude of the terrible ones Like chaff that passes away; Yes, it shall be in an instant, suddenly.


നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ സംഘം നേരിയ പൊടിപോലെയും നിഷ്കണ്ടകന്മാരുടെ കൂട്ടം, പാറിപ്പോകുന്ന പതിർപോലെയും ഇരിക്കും; അതു ഒരു ക്ഷണമാത്രകൊണ്ടു പെട്ടെന്നു സംഭവിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Passes?

Name :

Email :

Details :×