Passes

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of pass.
  2. Third-person singular simple present indicative form of pass.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കടന്നുപോകുന്നു - Kadannupokunnu ; ;pass എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Pass Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Pass Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hosea 13:3

Therefore they shall be like the morning cloud And like the early dew that passes away, Like chaff blown off from a threshing floor And like smoke from a chimney.


അതുകൊണ്ടു അവർ പ്രഭാതമേഘംപോലെയും കാലത്തെ ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്ന മഞ്ഞുപോലെയും കളത്തിൽനിന്നു കൊടുങ്കാറ്റു പറപ്പിക്കുന്ന പതിർപോലെയും പുകകൂഴലിൽനിന്നു പൊങ്ങുന്ന പുകപോലെയും ഇരിക്കും.


Zephaniah 2:2

Before the decree is issued, Or the day passes like chaff, Before the LORD's fierce anger comes upon you, Before the day of the LORD's anger comes upon you!


യഹോവയുടെ കോപദിവസം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നതിന്നു മുമ്പെ, കൂടിവരുവിൻ ; അതേ, കൂടിവരുവിൻ !


Proverbs 26:17

He who passes by and meddles in a quarrel not his own Is like one who takes a dog by the ears.


തന്നെ സംബന്ധിക്കാത്ത വഴക്കിൽ ഇടപെടുന്നവൻ വഴിയെപോകുന്ന നായുടെ ചെവിക്കു പിടിക്കുന്നവനെപ്പോലെ.


×

Found Wrong Meaning for Passes?

Name :

Email :

Details :×