Pastures

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of pasture.
  2. Third-person singular simple present indicative form of pasture.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 83:12

Who said, "Let us take for ourselves The pastures of God for a possession."


നാം ദൈവത്തിന്റെ നിവാസങ്ങളെ നമുക്കു അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുക എന്നു അവർ പറഞ്ഞുവല്ലോ.


Psalms 65:12

They drop on the pastures of the wilderness, And the little hills rejoice on every side.


മരുഭൂമിയിലെ പുല്പുറങ്ങൾ പുഷ്ടിപൊഴിക്കുന്നു; കുന്നുകൾ ഉല്ലാസം ധരിക്കുന്നു.


Ezekiel 45:15

And one lamb shall be given from a flock of two hundred, from the rich pastures of Israel. These shall be for grain offerings, burnt offerings, and peace offerings, to make atonement for them," says the Lord GOD.


പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തേണ്ടതിന്നു ഭോജനയാഗമായും ഹോമയാഗമായും സമാധാന യാഗങ്ങളായും യിസ്രായേലിന്റെ പുഷ്ടിയുള്ള മേച്ചൽപുറങ്ങളിലെ ഇരുനൂറു ആടുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊടുക്കേണം എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Pastures?

Name :

Email :

Details :×