Pastures

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of pasture.
  2. Third-person singular simple present indicative form of pasture.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 65:12

They drop on the pastures of the wilderness, And the little hills rejoice on every side.


മരുഭൂമിയിലെ പുല്പുറങ്ങൾ പുഷ്ടിപൊഴിക്കുന്നു; കുന്നുകൾ ഉല്ലാസം ധരിക്കുന്നു.


Psalms 65:13

The pastures are clothed with flocks; The valleys also are covered with grain; They shout for joy, they also sing.


മേച്ചല്പുറങ്ങൾ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾകൊണ്ടു നിറെഞ്ഞിരിക്കുന്നു; താഴ്വരകൾ ധാന്യംകൊണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു; അവർ ആർക്കുംകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്നു.


Amos 1:2

And he said: "The LORD roars from Zion, And utters His voice from Jerusalem; The pastures of the shepherds mourn, And the top of Carmel withers."


അവൻ പറഞ്ഞതോ യഹോവ സീയോനിൽനിന്നു ഗർജ്ജിച്ചു, യെരൂശലേമിൽനിന്നു തന്റെ നാദം കേൾപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇടയന്മാരുടെ മേച്ചല്പുറങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും; കർമ്മേലിന്റെ കൊടുമുടി വാടിപ്പോകും.


×

Found Wrong Meaning for Pastures?

Name :

Email :

Details :×