Pastures

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of pasture.
  2. Third-person singular simple present indicative form of pasture.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joel 2:22

Do not be afraid, you beasts of the field; For the open pastures are springing up, And the tree bears its fruit; The fig tree and the vine yield their strength.


വയലിലേ മൃഗങ്ങളേ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; മരുഭൂമിയിലെ പുല്പുറങ്ങൾ പച്ചവെക്കുന്നു; വൃക്ഷം ഫലം കായക്കുന്നു; അത്തിവൃക്ഷവും മുന്തിരിവള്ളിയും അനുഭവപുഷ്ടി നലകുന്നു.


Amos 1:2

And he said: "The LORD roars from Zion, And utters His voice from Jerusalem; The pastures of the shepherds mourn, And the top of Carmel withers."


അവൻ പറഞ്ഞതോ യഹോവ സീയോനിൽനിന്നു ഗർജ്ജിച്ചു, യെരൂശലേമിൽനിന്നു തന്റെ നാദം കേൾപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇടയന്മാരുടെ മേച്ചല്പുറങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും; കർമ്മേലിന്റെ കൊടുമുടി വാടിപ്പോകും.


Ezekiel 45:15

And one lamb shall be given from a flock of two hundred, from the rich pastures of Israel. These shall be for grain offerings, burnt offerings, and peace offerings, to make atonement for them," says the Lord GOD.


പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തേണ്ടതിന്നു ഭോജനയാഗമായും ഹോമയാഗമായും സമാധാന യാഗങ്ങളായും യിസ്രായേലിന്റെ പുഷ്ടിയുള്ള മേച്ചൽപുറങ്ങളിലെ ഇരുനൂറു ആടുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊടുക്കേണം എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Pastures?

Name :

Email :

Details :×