English Meaning

See Pawl.

  1. An old Italian silver coin; a paolo.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× അഭാവം - Abhaavam | Abhavam
× കുറവ് - Kuravu
× പോരായ്മ - Poraayma | Porayma

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 22:25

And as they bound him with thongs, paul said to the centurion who stood by, "Is it lawful for you to scourge a man who is a Roman, and uncondemned?"


തന്നെ വാറു കൊണ്ടു കെട്ടുമ്പോൾ പൗലൊസ് അരികെ നിലക്കുന്ന ശതാധിപനോടു: റോമപൗരനും വിസ്താരം കഴിയാത്തവനുമായ മനുഷ്യനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടു അടിക്കുന്നതു വിഹിതമോ എന്നു ചോദിച്ചു.


Acts 24:27

But after two years Porcius Festus succeeded Felix; and Felix, wanting to do the Jews a favor, left paul bound.


രണ്ടാണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഫേലിക്സിന്നു പിൻ വാഴിയായി പൊർക്ക്യൊസ് ഫെസ്തൊസ് വന്നപ്പോൾ ഫേലിക്സ് യെഹൂദന്മാരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കേണം എന്നു വെച്ചു പൗലൊസിനെ തടവുകാരനായി വിട്ടേച്ചുപോയി.


Acts 17:22

Then paul stood in the midst of the Areopagus and said, "Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious;


പൗലൊസ് അരയോപഗമദ്ധ്യേ നിന്നുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതു. അഥേനപുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും അതിഭക്തന്മാർ എന്നു ഞാൻ കാണുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Paul?

Name :

Email :

Details :×