Persons

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of person; used to refer to them individually, rather than as a group. Contrast people.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആളുകള്‍ - Aalukal‍ | alukal‍
×
× person എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Person Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Person Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 46:25

These were the sons of Bilhah, whom Laban gave to Rachel his daughter, and she bore these to Jacob: seven persons in all.


യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ കൂടാതെ അവന്റെ കടിപ്രദേശത്തുനിന്നു ജനിച്ചവരായി അവനോടുകൂടെ മിസ്രയീമിൽ വന്നവർ ആകെ അറുപത്താറു പേർ.


2 Corinthians 1:11

you also helping together in prayer for us, that thanks may be given by many persons on our behalf for the gift granted to us through many.


അതിന്നു നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാൽ തുണെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ; അങ്ങനെ പലർ മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിയ കൃപെക്കു വേണ്ടി പലരാലും ഞങ്ങൾനിമിത്തം സ്തോത്രം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടവരും.


1 Kings 14:24

And there were also perverted persons in the land. They did according to all the abominations of the nations which the LORD had cast out before the children of Israel.


പുരുഷമൈഥുനക്കാരും ദേശത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു; യഹോവ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുടെ സകലമ്ളേച്ഛതളും അവർ അനുകരിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Persons?

Name :

Email :

Details :×