Pertaining

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of pertain.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ഭാഗമായിരിക്കുക - Bhaagamaayirikkuka | Bhagamayirikkuka
× ഉചിതമായിരിക്കുക - Uchithamaayirikkuka | Uchithamayirikkuka
× ബംഗാളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന - Bamgaaline Sambandhikkunna | Bamgaline Sambandhikkunna
× സംബന്ധിയായ - Sambandhiyaaya | Sambandhiyaya
× വാക്കിനെ ക്കുറിക്കുന്ന - Vaakkine Kkurikkunna | Vakkine Kkurikkunna
× ഉടതുവശത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന - Udathuvashaththe Sambandhikkunna | Udathuvashathe Sambandhikkunna
× സ്വന്തമാക്കുക - Svanthamaakkuka | swanthamakkuka
× കുറിച്ചുള്ളതായ - Kurichullathaaya | Kurichullathaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 26:32

And his brethren were two thousand seven hundred able men, heads of fathers' houses, whom King David made officials over the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, for every matter pertaining to God and the affairs of the king.


അവന്റെ സഹോദരന്മാരായി പ്രാപ്തന്മാരും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുമായി രണ്ടായിരത്തെഴുനൂറു പേരുണ്ടായിരുന്നു; അവരെ ദാവീദ്‍രാജാവു ദൈവത്തിന്റെ സകലകാര്യത്തിന്നും രാജാവിന്റെ കാര്യാദികൾക്കും രൂബേന്യർ ഗാദ്യർ, മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രം എന്നിവർക്കും മേൽവിചാരകരാക്കിവച്ചു.


1 Corinthians 6:4

If then you have judgments concerning things pertaining to this life, do you appoint those who are least esteemed by the church to judge?


എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഐഹികകാർയ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു വ്യവഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിധിപ്പാൻ സഭ ഗണ്യമാക്കാത്തവരെ ഇരുത്തുന്നുവോ?


Hebrews 5:1

For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins.


മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽനിന്നു എടുക്കുന്ന ഏതു മഹാപുരോഹിതനും പാപങ്ങൾക്കായി വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിപ്പാൻ ദൈവകാർയ്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Pertaining?

Name :

Email :

Details :×