Physicians

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of physician.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വിദഗ്‌ദ്ധോപദേശം നൽകുന്ന ഡോക്‌ടർ - Vidhagddhopadhesham Nalkunna Dokdar | Vidhagdhopadhesham Nalkunna Dokdar
× വൈദ്യന്‍മ്മാര്‍ - Vaidhyan‍mmaar‍ | Vaidhyan‍mmar‍
× വിഷഹാരി - Vishahaari | Vishahari
×
× വൈദ്യൻ - Vaidhyan
× ഭിഷഗ്വരൻ - Bhishagvaran

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 8:43

Now a woman, having a flow of blood for twelve years, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any,


അന്നു പന്ത്രണ്ടു സംവത്സരമായി രക്തസ്രവമുള്ളവളും മുതൽ എല്ലാം വൈദ്യന്മാർക്കും കൊടുത്തിട്ടും ആരാലും സൌഖ്യം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തവളുമായോരു സ്ത്രീ


Genesis 50:2

And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father. So the physicians embalmed Israel.


പിന്നെ തന്റെ അപ്പന്നു സുഗന്ധവർഗ്ഗം ഇടുവാൻ യോസേഫ് തന്റെ ദാസന്മാരായ വൈദ്യന്മാരോടു കല്പിച്ചു; വൈദ്യന്മാർ യിസ്രായേലിനു സുഗന്ധവർഗ്ഗം ഇട്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Physicians?

Name :

Email :

Details :×