Pilate

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 19:8

Therefore, when pilate heard that saying, he was the more afraid,


ഈ വാക്കു കേട്ടിട്ടു പീലാത്തൊസ് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു,


John 19:12

From then on pilate sought to release Him, but the Jews cried out, saying, "If you let this Man go, you are not Caesar's friend. Whoever makes himself a king speaks against Caesar."


ഇതു നിമിത്തം പീലാത്തൊസ് അവനെ വിട്ടയപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു. യഹൂദന്മാരോ: നീ ഇവനെ വിട്ടയച്ചാൽ കൈസരുടെ സ്നേഹിതൻ അല്ല; തന്നെത്താൻ രാജാവാക്കുന്നവൻ എല്ലാം കൈസരോടു മത്സരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു ആർത്തു പറഞ്ഞു.


John 18:31

Then pilate said to them, "You take Him and judge Him according to your law." Therefore the Jews said to him, "It is not lawful for us to put anyone to death,"


പീലാത്തൊസ് അവരോടു: നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം വിധിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു യെഹൂദന്മാർ അവനോടു: മരണശിക്ഷെക്കുള്ള അധികാരം ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Pilate?

Name :

Email :

Details :×