Pillars

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of pillar.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 3:17

Then he set up the pillars before the temple, one on the right hand and the other on the left; he called the name of the one on the right hand Jachin, and the name of the one on the left Boaz.


അവൻ സ്തംഭങ്ങളെ മന്ദിരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നു വലത്തും മറ്റേതു ഇടത്തും നിർത്തി; വലത്തേതിന്നു യാഖീൻ എന്നും ഇടത്തേതിന്നു ബോവസ് എന്നും പേർ വിളിച്ചു.


1 Kings 7:22

The tops of the pillars were in the shape of lilies. So the work of the pillars was finished.


സ്തംഭങ്ങളുടെ അഗ്രം താമരപ്പൂവിന്റെ ആകൃതയിൽ ആയിരുന്നു; ഇങ്ങനെ സ്തംഭങ്ങളുടെ പണി തീർന്നു.


Exodus 27:17

All the pillars around the court shall have bands of silver; their hooks shall be of silver and their sockets of bronze.


പ്രാകാരത്തിന്റെ എല്ലാ തൂണുകൾക്കും വെള്ളികൊണ്ടു മേൽചുറ്റുപടി വേണം; അവയുടെ കൊളുത്തു വെള്ളികൊണ്ടും ചുവടു താമ്രംകൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Pillars?

Name :

Email :

Details :×