Pillars

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of pillar.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 36:38

and its five pillars with their hooks. And he overlaid their capitals and their rings with gold, but their five sockets were bronze.


അതിന്നു അഞ്ചു തൂണും അവേക്കു കൊളുത്തും ഉണ്ടാക്കി; അവയുടെ കുമിഴുകളും മേൽ ചുറ്റുപടികളും പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; എന്നാൽ അവയുടെ ചുവടു അഞ്ചും താമ്രം കൊണ്ടു ആയിരുന്നു.


2 Kings 23:14

And he broke in pieces the sacred pillars and cut down the wooden images, and filled their places with the bones of men.


അവൻ വിഗ്രഹസ്തംഭങ്ങളെ തകർത്തു അശേരാപ്രതിഷ് കളെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, അവ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ മനുഷ്യാസ്ഥികൾകൊണ്ടു നിറെച്ചു.


1 Kings 7:15

And he cast two pillars of bronze, each one eighteen cubits high, and a line of twelve cubits measured the circumference of each.


അവർ രണ്ടു താമ്രസ്തംഭം ഉണ്ടാക്കി; ഔരോന്നിന്നു പതിനെട്ടു മുഴം ഉയരവും പന്ത്രണ്ടുമുഴം ചുറ്റളവും ഉണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Pillars?

Name :

Email :

Details :×