Pillars

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of pillar.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 27:17

All the pillars around the court shall have bands of silver; their hooks shall be of silver and their sockets of bronze.


പ്രാകാരത്തിന്റെ എല്ലാ തൂണുകൾക്കും വെള്ളികൊണ്ടു മേൽചുറ്റുപടി വേണം; അവയുടെ കൊളുത്തു വെള്ളികൊണ്ടും ചുവടു താമ്രംകൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


Exodus 38:15

and the same for the other side of the court gate; on this side and that were hangings of fifteen cubits, with their three pillars and their three sockets.


മറ്റെവശത്തും അങ്ങനെ തന്നേ; ഇങ്ങനെ പ്രാകാരവാതിലിന്റെ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും പതിനഞ്ചീതു മുഴം മറശ്ശീലയും അതിന്നു മുമ്മൂന്നു തൂണും മുമ്മൂന്നു ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു.


2 Kings 18:16

At that time Hezekiah stripped the gold from the doors of the temple of the LORD, and from the pillars which Hezekiah king of Judah had overlaid, and gave it to the king of Assyria.


ആ കാലത്തു യെഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവു യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ വാതിലുകളിലും കട്ടളകളിലും താൻ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന പൊന്നും പറിച്ചെടുത്തു അശ്ശൂർരാജാവിന്നു കൊടുത്തയച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Pillars?

Name :

Email :

Details :×