Pillars

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of pillar.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 27:17

All the pillars around the court shall have bands of silver; their hooks shall be of silver and their sockets of bronze.


പ്രാകാരത്തിന്റെ എല്ലാ തൂണുകൾക്കും വെള്ളികൊണ്ടു മേൽചുറ്റുപടി വേണം; അവയുടെ കൊളുത്തു വെള്ളികൊണ്ടും ചുവടു താമ്രംകൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


Exodus 27:16

"For the gate of the court there shall be a screen twenty cubits long, woven of blue, purple, and scarlet thread, and fine woven linen, made by a weaver. It shall have four pillars and four sockets.


എന്നാൽ പ്രാകാരത്തിന്റെ വാതിലിന്നു നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പു നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവകൊണ്ടു ചിത്രത്തയ്യൽ പണിയായി ഇരുപതു മുഴം നീളമുള്ള ഒരു മറയും അതിന്നു നാലു തൂണും അവേക്കു നാലു ചുവടും വേണം.


Job 9:6

He shakes the earth out of its place, And its pillars tremble;


അവൻ ഭൂമിയെ സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു ഇളക്കുന്നു; അതിന്റെ തൂണുകൾ കുലുങ്ങിപ്പോകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Pillars?

Name :

Email :

Details :×