Pillars

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of pillar.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 27:14

The hangings on one side of the gate shall be fifteen cubits, with their three pillars and their three sockets.


ഒരു ഭാഗത്തേക്കു പതിനഞ്ചു മുഴം നീളമുള്ള മറശ്ശീലയും അതിന്നു മൂന്നു തൂണും അവേക്കു മൂന്നു ചുവടും വേണം.


Exodus 27:17

All the pillars around the court shall have bands of silver; their hooks shall be of silver and their sockets of bronze.


പ്രാകാരത്തിന്റെ എല്ലാ തൂണുകൾക്കും വെള്ളികൊണ്ടു മേൽചുറ്റുപടി വേണം; അവയുടെ കൊളുത്തു വെള്ളികൊണ്ടും ചുവടു താമ്രംകൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


Jeremiah 52:17

The bronze pillars that were in the house of the LORD, and the carts and the bronze Sea that were in the house of the LORD, the Chaldeans broke in pieces, and carried all their bronze to Babylon.


യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ താമ്രസ്തംഭങ്ങളും പീ ങ്ങളും യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ താമ്രംകൊണ്ടുള്ള കടലും കല്ദയർ ഉടെച്ചു താമ്രം ഒക്കെയും ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.


×

Found Wrong Meaning for Pillars?

Name :

Email :

Details :×