Places

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of place.
  2. Third-person singular simple present indicative form of place.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

place എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Place Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Place Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നു - Oru Sthalaththu Vaykkunnu | Oru Sthalathu Vaykkunnu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 49:20

Therefore hear the counsel of the LORD that He has taken against Edom, And His purposes that He has proposed against the inhabitants of Teman: Surely the least of the flock shall draw them out; Surely He shall make their dwelling places desolate with them.


അതുകൊണ്ടു യഹോവ എദോമിനെക്കുറിച്ചു ആലോചിച്ച ആലോചനയും തേമാൻ നിവാസികളെക്കുറിച്ചു നിരൂപിച്ച നിരൂപണങ്ങളും കേൾപ്പിൻ ; ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയവരെ അവർ ഇഴെച്ചുകൊണ്ടുപോകും; അവൻ അവരുടെ മേച്ചൽപുറങ്ങളെ അവരോടുകൂടെ ശൂന്യമാക്കും.


1 Kings 15:14

But the high places were not removed. Nevertheless Asa's heart was loyal to the LORD all his days.


എന്നാൽ പൂജാഗിരികൾക്കു നീക്കംവന്നില്ല. എങ്കിലും ആസയുടെ ഹൃദയം അവന്റെ ജീവകാലത്തൊക്കെയും യഹോവയിങ്കൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നു.


Ezekiel 37:23

They shall not defile themselves anymore with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions; but I will deliver them from all their dwelling places in which they have sinned, and will cleanse them. Then they shall be My people, and I will be their God.


അവർ ഇനി വിഗ്രഹങ്ങളാലും മ്ളേച്ഛതകളാലും യാതൊരു അതിക്രമത്താലും തങ്ങളെത്തന്നേ മലിനമാക്കുകയില്ല; അവർ പാപം ചെയ്ത അവരുടെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്നു ഞാൻ അവരെ രക്ഷിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കും; അങ്ങനെ അവർ എനിക്കു ജനമായും ഞാൻ അവർക്കും ദൈവമായും ഇരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Places?

Name :

Email :

Details :×