Places

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of place.
  2. Third-person singular simple present indicative form of place.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നു - Oru Sthalaththu Vaykkunnu | Oru Sthalathu Vaykkunnu ;place എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Place Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Place Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 23:10

For the land is full of adulterers; For because of a curse the land mourns. The pleasant places of the wilderness are dried up. Their course of life is evil, And their might is not right.


ദേശം വ്യഭിചാരികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ശാപം നിമിത്തം ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു; മരുഭൂമിയിലെ മേച്ചല്പുറങ്ങൾ ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു; അവരുടെ ഔട്ടം ദോഷമുള്ളതും അവരുടെ ബലം നേരുകെട്ടതും ആകുന്നു.


2 Kings 17:9

Also the children of Israel secretly did against the LORD their God things that were not right, and they built for themselves high places in all their cities, from watchtower to fortified city.


യിസ്രായേൽമക്കൾ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേക്കു വിരോധമായി കൊള്ളരുതാത്തകാര്യങ്ങളെ രഹസ്യമായി ചെയ്തു കാവൽക്കാരുടെ ഗോപുരംമുതൽ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണംവരെ തങ്ങളുടെ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും പൂജാഗിരികൾ പണിതു.


Ezekiel 37:23

They shall not defile themselves anymore with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions; but I will deliver them from all their dwelling places in which they have sinned, and will cleanse them. Then they shall be My people, and I will be their God.


അവർ ഇനി വിഗ്രഹങ്ങളാലും മ്ളേച്ഛതകളാലും യാതൊരു അതിക്രമത്താലും തങ്ങളെത്തന്നേ മലിനമാക്കുകയില്ല; അവർ പാപം ചെയ്ത അവരുടെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്നു ഞാൻ അവരെ രക്ഷിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കും; അങ്ങനെ അവർ എനിക്കു ജനമായും ഞാൻ അവർക്കും ദൈവമായും ഇരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Places?

Name :

Email :

Details :×