Places

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of place.
  2. Third-person singular simple present indicative form of place.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× place എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Place Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Place Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നു - Oru Sthalaththu Vaykkunnu | Oru Sthalathu Vaykkunnu
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 12:2

You shall utterly destroy all the places where the nations which you shall dispossess served their gods, on the high mountains and on the hills and under every green tree.


നിങ്ങൾ ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ പോകുന്ന ജാതികൾ ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങളിൻ മേലും കുന്നുകളിൻ മേലും എല്ലാപച്ചമരത്തിൻ കീഴിലും തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ സേവിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾ അശേഷം നശിപ്പിക്കേണം.


2 Chronicles 32:12

Has not the same Hezekiah taken away His high places and His altars, and commanded Judah and Jerusalem, saying, "You shall worship before one altar and burn incense on it"?


അവന്റെ പൂജാഗിരികളും യാഗപീ ങ്ങളും നീക്കിക്കളകയും യെഹൂദയോടും യെരൂശലേമിനോടും നിങ്ങൾ ഒരേ പീ ത്തിന്നു മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചു അതിന്മേൽ ധൂപം കാട്ടേണം എന്നു കല്പിക്കയും ചെയ്തതു ഈ യെഹിസ്കീയാവു തന്നേയല്ലോ.


Ezekiel 38:20

so that the fish of the sea, the birds of the heavens, the beasts of the field, all creeping things that creep on the earth, and all men who are on the face of the earth shall shake at My presence. The mountains shall be thrown down, the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground.'


അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യവും ആകാശത്തിലെ പറവയും കാട്ടിലെ മൃഗവും നിലത്തിഴയുന്ന ഇഴജാതിയൊക്കെയും ഭൂതലത്തിലെ സകലമനുഷ്യരും എന്റെ സന്നിധിയിൽ വിറെക്കും; മലകൾ ഇടിഞ്ഞുപോകും; കടുന്തൂക്കങ്ങൾ വീണുപോകും; എല്ലാ മതിലും നിലംപരിചാകും.


×

Found Wrong Meaning for Places?

Name :

Email :

Details :×