Plans

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of plan.
  2. Plural form of plan.
  3. Arrangements to go on a trip.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;plan എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Plan Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Plan Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;പദ്ധതിയിടുന്നു - Paddhathiyidunnu | Padhathiyidunnu ;ആസൂത്രണം - Aasoothranam | asoothranam ;പദ്ധതി - Paddhathi | Padhathi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 11:24

He shall enter peaceably, even into the richest places of the province; and he shall do what his fathers have not done, nor his forefathers: he shall disperse among them the plunder, spoil, and riches; and he shall devise his plans against the strongholds, but only for a time.


അവൻ സമാധാനകാലത്തു തന്നേ സംസ്ഥാനത്തിലെ പുഷ്ടിയേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു, തന്റെ പിതാക്കന്മാരോ പിതാമഹന്മാരോ ഒരുനാളും ചെയ്യാത്തതു ചെയ്യും; അവൻ കവർച്ചയും കൊള്ളയും സമ്പത്തും അവർക്കും വിതറിക്കൊടുക്കും; അവൻ കോട്ടകളുടെ നേരെ ഉപായം പ്രയോഗിക്കും; എന്നാൽ കുറെക്കാലത്തേക്കേയുള്ളു.


Psalms 33:11

The counsel of the LORD stands forever, The plans of His heart to all generations.


യഹോവയുടെ ആലോചന ശാശ്വതമായും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായും നിലക്കുന്നു.


2 Kings 18:20

You speak of having plans and power for war; but they are mere words. And in whom do you trust, that you rebel against me?


യുദ്ധത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന ആലോചനയും ബലവും ഉണ്ടെന്നു നീ പറയുന്നതു വെറും വാക്കത്രേ. ആരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ എന്നോടു മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നതു?


×

Found Wrong Meaning for Plans?

Name :

Email :

Details :×