Plants

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of plant.
  2. Third-person singular simple present indicative form of plant.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;plant എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Plant Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Plant Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 44:14

He cuts down cedars for himself, And takes the cypress and the oak; He secures it for himself among the trees of the forest. He plants a pine, and the rain nourishes it.


ഒരുവൻ ദേവദാരുക്കളെ വെട്ടുകയും തേക്കും കരിവേലവും എടുക്കയും കാട്ടിലെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അവയെ കണ്ടു ഉറപ്പിക്കയും ഒരു അശോകം നട്ടുപിടിപ്പിക്കയും, മഴ അതിനെ വളർത്തുകയു ചെയ്യുന്നു.


1 Corinthians 3:7

So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase.


ആകയാൽ വളരുമാറാക്കുന്ന ദൈവമല്ലാതെ നടുന്നവനും നനെക്കുന്നവനും ഏതുമില്ല.


Proverbs 31:16

She considers a field and buys it; From her profits she plants a vineyard.


അവൾ ഒരു നിലത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ചു അതു മേടിക്കുന്നു; കൈനേട്ടംകൊണ്ടു അവൾ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Plants?

Name :

Email :

Details :×