Plates

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of plate.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 16:38

The censers of these men who sinned against their own souls, let them be made into hammered plates as a covering for the altar. Because they presented them before the LORD, therefore they are holy; and they shall be a sign to the children of Israel."


പാപം ചെയ്തു തങ്ങൾക്കു ജീവനാശം വരുത്തിയ ഇവരുടെ ധൂപകലശങ്ങൾ യാഗപീഠം, പൊതിവാൻ അടിച്ചു തകിടാക്കണം; അതു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ വിശുദ്ധമാകുന്നു; യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു അതു ഒരു അടയാളമായിരിക്കട്ടെ.


1 Kings 7:36

On the plates of its flanges and on its panels he engraved cherubim, lions, and palm trees, wherever there was a clear space on each, with wreaths all around.


അതിന്റെ താങ്ങുകളുടെ തട്ടുകളിലും വക്കുകളിലും അതതിൽ ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ അവൻ കെരൂബ്, സിംഹം ഈന്തപ്പന എന്നിവയുടെ രൂപം ചുറ്റും തോരണപ്പണിയോടുകൂടെ കൊത്തി.


×

Found Wrong Meaning for Plates?

Name :

Email :

Details :×