Pleases

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of please.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Esther 9:13

Then Esther said, "If it pleases the king, let it be granted to the Jews who are in Shushan to do again tomorrow according to today's decree, and let Haman's ten sons be hanged on the gallows."


അതിന്നു എസ്ഥേർ: രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളമുണ്ടായി ശൂശനിലെ യെഹൂദന്മാർ ഇന്നത്തെ തീർപ്പുപോലെ നാളെയും ചെയ്‍വാൻ അനുവദിക്കയും ഹാമാന്റെ പത്തു പുത്രന്മാരെയും കഴുമരത്തിന്മേൽ തൂക്കിക്കയും ചെയ്യേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു.


Judges 14:3

Then his father and mother said to him, "Is there no woman among the daughters of your brethren, or among all my people, that you must go and get a wife from the uncircumcised Philistines?" And Samson said to his father, "Get her for me, for she pleases me well."


അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും അവനോടു: അഗ്രചർമ്മികളായ ഫെലിസ്ത്യരിൽനിന്നു നീ ഒരു ഭാര്യയെ എടുപ്പാൻ പോകേണ്ടതിന്നു നിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ കന്യകമാരിലും നമ്മുടെ സകലജനത്തിലും യാതൊരുത്തിയും ഇല്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു ശിംശോൻ തന്റെ അപ്പനോടു: അവളെ എനിക്കു എടുക്കേണം; അവളെ എനിക്കു ബോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Esther 5:4

So Esther answered, "If it pleases the king, let the king and Haman come today to the banquet that I have prepared for him."


അതിന്നു എസ്ഥേർ: രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളം ഉണ്ടായിട്ടു ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിന്നു രാജാവും ഹാമാനും ഇന്നു വരേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Pleases?

Name :

Email :

Details :×