Plowing

Show Usage
   

English Meaning

  1. : riding with neither foot leading, with the stick perpendicular to the fall line; not goofy nor regular.
  2. ploughing
  3. Alternative form of ploughing.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 34:21

"Six days you shall work, but on the seventh day you shall rest; in plowing time and in harvest you shall rest.


ആറു ദിവസം വേല ചെയ്യേണം; ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരിക്കേണം; വിതകാലമോ കൊയ്ത്തുകാലമോ ആയാലും സ്വസ്ഥമായിരിക്കേണം.


Luke 17:7

And which of you, having a servant plowing or tending sheep, will say to him when he has come in from the field, "Come at once and sit down to eat'?


നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉഴുകയോ മേയ്ക്കയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാസൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അവൻ വയലിൽനിന്നു വരുമ്പോൾ: നീ ക്ഷണത്തിൽ വന്നു ഊണിന്നു ഇരിക്ക എന്നു അവനോടു പറയുമോ? അല്ല:


Isaiah 28:24

Does the plowman keep plowing all day to sow? Does he keep turning his soil and breaking the clods?


വിതെപ്പാൻ ഉഴുന്നവൻ ഇടവിടാതെ ഉഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? അവൻ എല്ലായ്പോഴും നിലം കീറി കട്ട ഉടെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ?


×

Found Wrong Meaning for Plowing?

Name :

Email :

Details :×