Portentousness

Pronunciation of Portentousness  

   

English Meaning

  1. The quality of being portentous

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദുർനിമിത്തമായ - Dhurnimiththamaaya | Dhurnimithamaya
× അശുഭസൂചകമായ - Ashubhasoochakamaaya | Ashubhasoochakamaya
× ദുർലക്ഷണമായി - Dhurlakshanamaayi | Dhurlakshanamayi
× സൂചന - Soochana
× നിമിത്തദർശിയായ - Nimiththadharshiyaaya | Nimithadharshiyaya
× ഉത്‌പാതം - Uthpaatham | Uthpatham
× ഭയങ്കരമായ - Bhayankaramaaya | Bhayankaramaya
× ദുശ്ശകുനമായ - Dhushakunamaaya | Dhushakunamaya
×
× അത്ഭുത സംഗതി - Athbhutha Samgathi
× ദുർനിമിത്തം - Dhurnimiththam | Dhurnimitham
× അത്ഭുതകരം - Athbhuthakaram
× അശുഭസൂചകം - Ashubhasoochakam
× ഗൗരവമേറിയ - Gauravameriya | Gouravameriya
× അത്ഭുതമായ - Athbhuthamaaya | Athbhuthamaya
× അത്ഭുതപരമായി - Athbhuthaparamaayi | Athbhuthaparamayi
× ദുശ്ശകുനമായി - Dhushakunamaayi | Dhushakunamayi
× അത്ഭുതകരമായ - Athbhuthakaramaaya | Athbhuthakaramaya
× നിമിത്തം - Nimiththam | Nimitham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Portentousness?

Name :

Email :

Details :×