Posed

Show Usage
   

English Meaning

Firm; determined; fixed.

  1. Simple past tense and past participle of pose.
  2. firm; determined; fixed

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 14:16

Then Samson's wife wept on him, and said, "You only hate me! You do not love me! You have posed a riddle to the sons of my people, but you have not explained it to me." And he said to her, "Look, I have not explained it to my father or my mother; so should I explain it to you?"


ശിംശോന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞു: നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നു; എന്റെ അസ്മാദികളോടു ഒരു കടം പറഞ്ഞിട്ടു എനിക്കു അതു പറഞ്ഞുതന്നില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവളോടു: എന്റെ അപ്പന്നും അമ്മെക്കും ഞാൻ അതു പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടില്ല; പിന്നെ നിനക്കു പറഞ്ഞുതരുമോ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Posed?

Name :

Email :

Details :×