English Meaning

  1. Plural form of pot.
  2. Third-person singular simple present indicative form of pot.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× pot എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Pot Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Pot Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× pot എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലസൂചനാരൂപം - Pot Enna Padhaththinte Prathamapurusha Ekavachana Saamaanya Varththamaanakaalasoochanaaroopam | Pot Enna Padhathinte Prathamapurusha Ekavachana Samanya Varthamanakalasoochanaroopam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 4:11

Then Huram made the pots and the shovels and the bowls. So Huram finished doing the work that he was to do for King Solomon for the house of God:


ഹൂരാം കലങ്ങളും ചട്ടുകങ്ങളും കലശങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി; ഇങ്ങനെ ഹൂരാം ദൈവാലയത്തിൽ ശലോമോൻ രാജാവിന്നു വേണ്ടി ചെയ്ത പണി തീർത്തു.


Exodus 16:3

And the children of Israel said to them, "Oh, that we had died by the hand of the LORD in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat and when we ate bread to the full! For you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger."


യിസ്രായേൽമക്കൾ അവരോടു: ഞങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കലങ്ങളുടെ അടുക്കലിരിക്കയും തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിക്കയും ചെയ്ത മിസ്രയീംദേശത്തു വെച്ചു യഹോവയുടെ കയ്യാൽ മരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ സംഘത്തെ മുഴുവനും പട്ടിണിയിട്ടു കൊല്ലുവാൻ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Zechariah 14:20

In that day "HOLINESS TO THE LORD" shall be engraved on the bells of the horses. The pots in the LORD's house shall be like the bowls before the altar.


അന്നാളിൽ കുതിരകളുടെ മണികളിന്മേൽ യഹോവേക്കു വിശുദ്ധം എന്നു എഴുതിയിരിക്കും; യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ കലങ്ങളും യാഗപീ ത്തിൻ മുമ്പിലുള്ള കലശങ്ങൾപോലെ ആയിരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Pots?

Name :

Email :

Details :×