Potsherd

Show Usage

Pronunciation of Potsherd  

   

English Meaning

A piece or fragment of a broken pot.

  1. A fragment of broken pottery, especially one found in an archaeological excavation.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 45:9

"Woe to him who strives with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth! Shall the clay say to him who forms it, "What are you making?' Or shall your handiwork say, "He has no hands'?


നിലത്തിലെ കലനുറുക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കലനുറുക്കായിരിക്കെ, തന്നെ നിർമ്മിച്ചവനോടു തർക്കിക്കുന്നവന്നു അയ്യോ കഷ്ടം; മനയുന്നവനോടു കളിമണ്ണു: നീ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു എന്നും കൈപ്പണി: അവന്നു കൈ ഇല്ല എന്നും പറയുമോ?


Job 2:8

And he took for himself a potsherd with which to scrape himself while he sat in the midst of the ashes.


അവൻ ഒരു ഔട്ടിൻ കഷണം എടുത്തു തന്നെത്താൻ ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടു ചാരത്തിൽ ഇരുന്നു.


Jeremiah 19:2

And go out to the Valley of the Son of Hinnom, which is by the entry of the potsherd Gate; and proclaim there the words that I will tell you,


ഹർസീത്ത് (ഔട്ടുനുറുകൂ) വാതിലിന്റെ പുറമെയുള്ള ബെൻ -ഹിന്നോം താഴ്വരയിൽ ചെന്നു, ഞാൻ നിന്നോടു അരുളിച്ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളെ അവിടെ പ്രസ്താവിച്ചു പറയേണ്ടതു:


×

Found Wrong Meaning for Potsherd?

Name :

Email :

Details :×