Prayed

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of pray.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 14:35

He went a little farther, and fell on the ground, and prayed that if it were possible, the hour might pass from Him.


പിന്നെ അല്പം മുമ്പോട്ടു ചെന്നു നിലത്തു വീണു, കഴിയും എങ്കിൽ ആ നാഴിക നീങ്ങിപ്പോകേണം എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു:


Matthew 26:44

So He left them, went away again, and prayed the third time, saying the same words.


പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു: ഇനി ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ചു കൊൾവിൻ ; നാഴിക അടുത്തു; മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നു;


2 Chronicles 32:24

In those days Hezekiah was sick and near death, and he prayed to the LORD; and He spoke to him and gave him a sign.


ആ കാലത്തു യെഹിസ്കീയാവിന്നു മരണകരമായ ദീനംപിടിച്ചു; അവൻ യഹോവയോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു; അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം അരുളി ഒരു അടയാളവും കൊടുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Prayed?

Name :

Email :

Details :×