Prayed

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of pray.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 2:4

Then the king said to me, "What do you request?" So I prayed to the God of heaven.


രാജാവു എന്നോടു: നിന്റെ അപേക്ഷ എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു; ഉടനെ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടു,


Judges 13:8

Then Manoah prayed to the LORD, and said, "O my Lord, please let the Man of God whom You sent come to us again and teach us what we shall do for the child who will be born."


മാനോഹ യഹോവയോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു: കർത്താവേ, നീ അയച്ച ദൈവപുരുഷൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു, ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന ബാലന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു ഉപദേശിച്ചുതരുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.


Numbers 21:7

Therefore the people came to Moses, and said, "We have sinned, for we have spoken against the LORD and against you; pray to the LORD that He take away the serpents from us." So Moses prayed for the people.


ആകയാൽ ജനം മോശെയുടെ അടുക്കൽ വന്നു; ഞങ്ങൾ യഹോവേക്കും നിനക്കും വിരോധമായി സംസാരിച്ചതിനാൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സർപ്പങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളവാൻ യഹോവയോടു പ്രാർത്ഥിക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു; മോശെ ജനത്തിന്നുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Prayed?

Name :

Email :

Details :×