Priesthood

Show Usage

Pronunciation of Priesthood  

   

English Meaning

The office or character of a priest; the priestly function.

  1. The character, office, or vocation of a priest.
  2. The clergy.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പൗരോഹിത്യം - Paurohithyam | Pourohithyam
× പൗരോഹിത്യം - Paurohithyam | Pourohithyam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 18:7

But the Levites have no part among you, for the priesthood of the LORD is their inheritance. And Gad, Reuben, and half the tribe of Manasseh have received their inheritance beyond the Jordan on the east, which Moses the servant of the LORD gave them."


ലേവ്യർക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഔഹരി ഇല്ലല്ലോ; യഹോവയുടെ പൌരോഹിത്യം അവരുടെ അവകാശം ആകുന്നു; ഗാദും രൂബേനും മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രവും യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശെ അവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവകാശം യോർദ്ദാന്നു കിഴക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.


Ezra 2:62

These sought their listing among those who were registered by genealogy, but they were not found; therefore they were excluded from the priesthood as defiled.


ഊരീമും തുമ്മീമും ഉള്ള പുരോഹിതൻ എഴുന്നേലക്കുംവരെ അതിപരിശുദ്ധമായതു തിന്നരുതു എന്നു ദേശാധിപതി അവരോടു കല്പിച്ചു.


Nehemiah 7:64

These sought their listing among those who were registered by genealogy, but it was not found; therefore they were excluded from the priesthood as defiled.


ഇവർ വംശാവലിരേഖ അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടില്ലതാനും; അതുകൊണ്ടു അവരെ അശുദ്ധരെന്നെണ്ണി പൌരോഹിത്യത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Priesthood?

Name :

Email :

Details :×