Proceeds

Show Usage

Pronunciation of Proceeds  

   

English Meaning

That which comes forth or results; effect; yield; issue; product; sum accruing from a sale, etc.

  1. Revenue; gross revenue.
  2. Profits; net revenue.
  3. Third-person singular simple present indicative form of proceed.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വരവ്‌ - Varavu
× വില്‍പനയിലൂടെയോ പ്രദര്‍ശനത്തിലൂടെയോ കിട്ടുന്ന മൊത്തം തുക - Vil‍panayiloodeyo Pradhar‍shanaththiloodeyo Kittunna Moththam Thuka | Vil‍panayiloodeyo Pradhar‍shanathiloodeyo Kittunna Motham Thuka
× വരവ് - Varavu
× വിളവ് - Vilavu
× വരുമാനം - Varumaanam | Varumanam
× ലാഭം - Laabham | Labham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 24:13

As the proverb of the ancients says, "Wickedness proceeds from the wicked.' But my hand shall not be against you.


ദുഷ്ടത ദുഷ്ടനിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു എന്നല്ലോ പഴഞ്ചൊൽ പറയുന്നതു; എന്നാൽ എന്റെ കൈ നിന്റെമേൽ വീഴുകയില്ല.


John 15:26

"But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of Me.


ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു അയപ്പാനുള്ള കാര്യസ്ഥനായി പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവു വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറയും.


2 Kings 8:6

And when the king asked the woman, she told him. So the king appointed a certain officer for her, saying, "Restore all that was hers, and all the proceeds of the field from the day that she left the land until now."


രാജാവു സ്ത്രീയോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളും അതു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചു: അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും അവൾ ദേശം വിട്ടുപോയ നാൾമുതൽ ഇതുവരെയുള്ള നിലത്തിന്റെ ആദായവും അവൾക്കു കൊടുപ്പിക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Proceeds?

Name :

Email :

Details :×