Proceeds

Show Usage

Pronunciation of Proceeds  

   

English Meaning

That which comes forth or results; effect; yield; issue; product; sum accruing from a sale, etc.

  1. Revenue; gross revenue.
  2. Profits; net revenue.
  3. Third-person singular simple present indicative form of proceed.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വരുമാനം - Varumaanam | Varumanam
× ലാഭം - Laabham | Labham
× വില്‍പനയിലൂടെയോ പ്രദര്‍ശനത്തിലൂടെയോ കിട്ടുന്ന മൊത്തം തുക - Vil‍panayiloodeyo Pradhar‍shanaththiloodeyo Kittunna Moththam Thuka | Vil‍panayiloodeyo Pradhar‍shanathiloodeyo Kittunna Motham Thuka
× വരവ്‌ - Varavu
× വരവ് - Varavu
× വിളവ് - Vilavu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 4:4

But He answered and said, "It is written, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God."'


അതിന്നു അവൻ: “മനുഷ്യൻ അപ്പംകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽകൂടി വരുന്ന സകലവചനംകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു”എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


Acts 4:34

Nor was there anyone among them who lacked; for all who were possessors of lands or houses sold them, and brought the proceeds of the things that were sold,


മുട്ടുള്ളവർ ആരും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; നിലങ്ങളുടെയോ വീടുകളുടെയോ ഉടമസ്ഥന്മാരായവർ ഒക്കെയും അവയെ വിറ്റു വില കൊണ്ടു വന്നു


2 Kings 8:6

And when the king asked the woman, she told him. So the king appointed a certain officer for her, saying, "Restore all that was hers, and all the proceeds of the field from the day that she left the land until now."


രാജാവു സ്ത്രീയോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളും അതു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചു: അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും അവൾ ദേശം വിട്ടുപോയ നാൾമുതൽ ഇതുവരെയുള്ള നിലത്തിന്റെ ആദായവും അവൾക്കു കൊടുപ്പിക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Proceeds?

Name :

Email :

Details :×