Proceeds

Show Usage

Pronunciation of Proceeds  

English Meaning

That which comes forth or results; effect; yield; issue; product; sum accruing from a sale, etc.

  1. Revenue; gross revenue.
  2. Profits; net revenue.
  3. Third-person singular simple present indicative form of proceed.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വരവ്‌ - Varavu ;വരുമാനം - Varumaanam | Varumanam ;വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം - Vittukittunna Panam ;ഉല്‍പന്നം - Ul‍pannam ;ലാഭം - Laabham | Labham ;വരവ് - Varavu ;

വില്‍പനയിലൂടെയോ പ്രദര്‍ശനത്തിലൂടെയോ കിട്ടുന്ന മൊത്തം തുക - Vil‍panayiloodeyo Pradhar‍shanaththiloodeyo Kittunna Moththam Thuka | Vil‍panayiloodeyo Pradhar‍shanathiloodeyo Kittunna Motham Thuka ;ഉൽപന്നം - Ulpannam ;വിളവ് - Vilavu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 8:6

And when the king asked the woman, she told him. So the king appointed a certain officer for her, saying, "Restore all that was hers, and all the proceeds of the field from the day that she left the land until now."


രാജാവു സ്ത്രീയോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളും അതു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചു: അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും അവൾ ദേശം വിട്ടുപോയ നാൾമുതൽ ഇതുവരെയുള്ള നിലത്തിന്റെ ആദായവും അവൾക്കു കൊടുപ്പിക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചു.


Deuteronomy 8:3

So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone; but man lives by every word that proceeds from the mouth of the LORD.


അവൻ നിന്നെ താഴ്ത്തുകയും നിന്നെ വിശപ്പിക്കയും മനുഷ്യൻ അപ്പംകൊണ്ടു മാത്രമല്ല യഹോവയുടെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന സകലവചനംകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്നു നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നീയും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്നകൊണ്ടു നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.


Job 20:18

He will restore that for which he labored, And will not swallow it down; From the proceeds of business He will get no enjoyment.


തന്റെ സമ്പാദ്യം അവൻ അനുഭവിക്കാതെ മടക്കിക്കൊടുക്കും; താൻ നേടിയ വസ്തുവകെക്കു ഒത്തവണ്ണം സന്തോഷിക്കയുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Proceeds?

Name :

Email :

Details :×