Prodigiously

Pronunciation of Prodigiously  

   

English Meaning

Enormously; wonderfully; astonishingly; as, prodigiously great.

  1. In a prodigious manner; enormously, wonderfully, astonishingly or impressively

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ധൂർത്തൻ - Dhoorththan | Dhoorthan
× ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം - Buddhisaamarththyam | Budhisamarthyam
× വളരെ വലിയ - Valare Valiya
× അതിശയമായി - Athishayamaayi | Athishayamayi
× അത്ഭുതമായ - Athbhuthamaaya | Athbhuthamaya
× ബൃഹത്തായ - Bruhaththaaya | Bruhathaya
× ആശ്ചര്യത്തോടെ - Aashcharyaththode | ashcharyathode
× ആശ്ചര്യത്തോടെ - Aashcharyaththode | ashcharyathode
× അത്ഭുതകരമായ - Athbhuthakaramaaya | Athbhuthakaramaya
× അതിശയകരമായ - Athishayakaramaaya | Athishayakaramaya
× അത്ഭുതാവഹമായ - Athbhuthaavahamaaya | Athbhuthavahamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Prodigiously?

Name :

Email :

Details :×