Prolong

Show Usage

Pronunciation of Prolong  

   

English Meaning

To extend in space or length; as, to prolong a line.

  1. To lengthen in duration; protract.
  2. To lengthen in extent.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പ്രസ്താവന - Prasthaavana | Prasthavana
× അവതാരിക - Avathaarika | Avatharika
× ദീര്‍ഘമാക്കുക - Dheer‍ghamaakkuka | Dheer‍ghamakkuka
× നാന്ദി - Naandhi | Nandhi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ecclesiastes 8:13

But it will not be well with the wicked; nor will he prolong his days, which are as a shadow, because he does not fear before God.


എന്നാൽ ദുഷ്ടന്നു നന്മ വരികയില്ല; അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടായ്കയാൽ നിഴൽപോലെ അവന്റെ ആയുസ്സു ദീർഘമാകയില്ല.


Deuteronomy 11:9

and that you may prolong your days in the land which the LORD swore to give your fathers, to them and their descendants, "a land flowing with milk and honey.'


യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ സന്തതിക്കും കൊടുക്കുമെന്നു അവരോടു സത്യംചെയ്ത ദേശമായി പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങൾ ദീർഘായുസ്സോടിരിപ്പാനുമായി ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന കല്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടപ്പിൻ .


Deuteronomy 32:47

For it is not a futile thing for you, because it is your life, and by this word you shall prolong your days in the land which you cross over the Jordan to possess."


ഇതു നിങ്ങൾക്കു വ്യർത്ഥകാര്യമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നേ ആകുന്നു; നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നു യോർദ്ദാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നദേശത്തു നിങ്ങൾക്കു ഇതിനാൽ ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകും.


×

Found Wrong Meaning for Prolong?

Name :

Email :

Details :×