Prolong

Show Usage

Pronunciation of Prolong  

English Meaning

To extend in space or length; as, to prolong a line.

  1. To lengthen in duration; protract.
  2. To lengthen in extent.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിസ്തരിക്കുക - Vistharikkuka ;ദീർഘിപ്പിക്കുക - Dheerghippikkuka ;വിസ്‌തരിക്കുക - Vistharikkuka ;നീട്ടിവയ്ക്കുക - Neettivaykkuka ;സമയം നീട്ടുക - Samayam Neettuka ;നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക - Neettikkondupokuka ;

നീട്ടുക - Neettuka ;അവതാരിക - Avathaarika | Avatharika ;ദീര്‍ഘമാക്കുക - Dheer‍ghamaakkuka | Dheer‍ghamakkuka ;പ്രസ്താവന - Prasthaavana | Prasthavana ;നാന്ദി - Naandhi | Nandhi ;നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക - Neettikkondu Povuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 85:5

Will You be angry with us forever? Will You prolong Your anger to all generations?


നീ എന്നും ഞങ്ങളോടു കോപിക്കുമോ? തലമുറതലമുറയോളം നിന്റെ കോപം ദീർഘിച്ചിരിക്കുമോ?


Deuteronomy 30:18

I announce to you today that you shall surely perish; you shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan to go in and possess.


നീ യോർദ്ദാൻ കടന്നു കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നദേശത്തു ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കാതെ നിശ്ചയമായിട്ടു നശിച്ചുപോകും എന്നു ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.


Deuteronomy 11:9

and that you may prolong your days in the land which the LORD swore to give your fathers, to them and their descendants, "a land flowing with milk and honey.'


യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ സന്തതിക്കും കൊടുക്കുമെന്നു അവരോടു സത്യംചെയ്ത ദേശമായി പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങൾ ദീർഘായുസ്സോടിരിപ്പാനുമായി ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന കല്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Prolong?

Name :

Email :

Details :×