Prolong

Show Usage

Pronunciation of Prolong  

English Meaning

To extend in space or length; as, to prolong a line.

  1. To lengthen in duration; protract.
  2. To lengthen in extent.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പ്രസ്താവന - Prasthaavana | Prasthavana ;സമയം നീട്ടുക - Samayam Neettuka ;നീട്ടുക - Neettuka ;നീട്ടിവയ്ക്കുക - Neettivaykkuka ;അവതാരിക - Avathaarika | Avatharika ;വിസ്‌തരിക്കുക - Vistharikkuka ;

നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക - Neettikkondupokuka ;നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക - Neettikkondu Povuka ;ദീര്‍ഘമാക്കുക - Dheer‍ghamaakkuka | Dheer‍ghamakkuka ;വിസ്തരിക്കുക - Vistharikkuka ;ദീർഘിപ്പിക്കുക - Dheerghippikkuka ;നാന്ദി - Naandhi | Nandhi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 6:11

"What strength do I have, that I should hope? And what is my end, that I should prolong my life?


ഞാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതിന്നു എന്റെ ശക്തി എന്തുള്ളു? ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കേണ്ടതിന്നു എന്റെ അന്തം എന്തു?


Deuteronomy 4:26

I call heaven and earth to witness against you this day, that you will soon utterly perish from the land which you cross over the Jordan to possess; you will not prolong your days in it, but will be utterly destroyed.


നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നു യോർദ്ദാൻ കടന്നുചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിന്നു നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നശിച്ചുപോകുമെന്നു ഞാൻ ഇന്നു ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നിങ്ങൾക്കു വിരോധമായി സാക്ഷിനിർത്തി പറയുന്നു; നിങ്ങൾ അവിടെ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കാതെ നിർമ്മൂലമായ്പോകും.


Psalms 61:6

You will prolong the king's life, His years as many generations.


നീ രാജാവിന്റെ ആയുസ്സിനെ ദീർഘമാക്കും; അവന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ തലമുറതലമുറയോളം ഇരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Prolong?

Name :

Email :

Details :×