Prolong

Show Usage

Pronunciation of Prolong  

English Meaning

To extend in space or length; as, to prolong a line.

  1. To lengthen in duration; protract.
  2. To lengthen in extent.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക - Neettikkondu Povuka ;അവതാരിക - Avathaarika | Avatharika ;നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക - Neettikkondupokuka ;വിസ്‌തരിക്കുക - Vistharikkuka ;നീട്ടിവയ്ക്കുക - Neettivaykkuka ;നാന്ദി - Naandhi | Nandhi ;

വിസ്തരിക്കുക - Vistharikkuka ;നീട്ടുക - Neettuka ;സമയം നീട്ടുക - Samayam Neettuka ;ദീർഘിപ്പിക്കുക - Dheerghippikkuka ;ദീര്‍ഘമാക്കുക - Dheer‍ghamaakkuka | Dheer‍ghamakkuka ;പ്രസ്താവന - Prasthaavana | Prasthavana ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 17:20

that his heart may not be lifted above his brethren, that he may not turn aside from the commandment to the right hand or to the left, and that he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel.

Deuteronomy 11:9

and that you may prolong your days in the land which the LORD swore to give your fathers, to them and their descendants, "a land flowing with milk and honey.'


യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ സന്തതിക്കും കൊടുക്കുമെന്നു അവരോടു സത്യംചെയ്ത ദേശമായി പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങൾ ദീർഘായുസ്സോടിരിപ്പാനുമായി ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന കല്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടപ്പിൻ .


Isaiah 53:10

Yet it pleased the LORD to bruise Him; He has put Him to grief. When You make His soul an offering for sin, He shall see His seed, He shall prolong His days, And the pleasure of the LORD shall prosper in His hand.


എന്നാൽ അവനെ തകർത്തുകളവാൻ യഹോവേക്കു ഇഷ്ടംതോന്നി; അവൻ അവന്നു കഷ്ടം വരുത്തി; അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകൃത്യയാഗമായിത്തീർ‍ന്നിട്ടു അവൻ സൻ തതിയെ കാണുകയും ദീർ‍ഘായുസ്സു പ്രാപിക്കയും യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അവന്റെ കയ്യാൽ സാധിക്കയും ചെയ്യും


×

Found Wrong Meaning for Prolong?

Name :

Email :

Details :×