Prolong

Show Usage

Pronunciation of Prolong  

   

English Meaning

To extend in space or length; as, to prolong a line.

  1. To lengthen in duration; protract.
  2. To lengthen in extent.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അവതാരിക - Avathaarika | Avatharika
× ദീര്‍ഘമാക്കുക - Dheer‍ghamaakkuka | Dheer‍ghamakkuka
× നാന്ദി - Naandhi | Nandhi
× പ്രസ്താവന - Prasthaavana | Prasthavana

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 28:16

A ruler who lacks understanding is a great oppressor, But he who hates covetousness will prolong his days.


ബുദ്ധിഹീനനായ പ്രഭു മഹാ പീഡകനും ആകുന്നു; ദ്രവ്യാഗ്രഹം വെറുക്കുന്നവനോ ദീർഘായുസ്സോടെ ഇരിക്കും.


Psalms 61:6

You will prolong the king's life, His years as many generations.


നീ രാജാവിന്റെ ആയുസ്സിനെ ദീർഘമാക്കും; അവന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ തലമുറതലമുറയോളം ഇരിക്കും.


Job 6:11

"What strength do I have, that I should hope? And what is my end, that I should prolong my life?


ഞാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതിന്നു എന്റെ ശക്തി എന്തുള്ളു? ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കേണ്ടതിന്നു എന്റെ അന്തം എന്തു?


×

Found Wrong Meaning for Prolong?

Name :

Email :

Details :×