Prolong

Show Usage

Pronunciation of Prolong  

   

English Meaning

To extend in space or length; as, to prolong a line.

  1. To lengthen in duration; protract.
  2. To lengthen in extent.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അവതാരിക - Avathaarika | Avatharika
× പ്രസ്താവന - Prasthaavana | Prasthavana
× നാന്ദി - Naandhi | Nandhi
× ദീര്‍ഘമാക്കുക - Dheer‍ghamaakkuka | Dheer‍ghamakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 53:10

Yet it pleased the LORD to bruise Him; He has put Him to grief. When You make His soul an offering for sin, He shall see His seed, He shall prolong His days, And the pleasure of the LORD shall prosper in His hand.


എന്നാൽ അവനെ തകർത്തുകളവാൻ യഹോവേക്കു ഇഷ്ടംതോന്നി; അവൻ അവന്നു കഷ്ടം വരുത്തി; അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകൃത്യയാഗമായിത്തീർ‍ന്നിട്ടു അവൻ സൻ തതിയെ കാണുകയും ദീർ‍ഘായുസ്സു പ്രാപിക്കയും യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അവന്റെ കയ്യാൽ സാധിക്കയും ചെയ്യും


Psalms 85:5

Will You be angry with us forever? Will You prolong Your anger to all generations?


നീ എന്നും ഞങ്ങളോടു കോപിക്കുമോ? തലമുറതലമുറയോളം നിന്റെ കോപം ദീർഘിച്ചിരിക്കുമോ?


Deuteronomy 22:7

you shall surely let the mother go, and take the young for yourself, that it may be well with you and that you may prolong your days.


നിനക്കു നന്നായിരിപ്പാനും ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകുവാനും തള്ളയെ വിട്ടുകളയേണം; കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊള്ളാം.


×

Found Wrong Meaning for Prolong?

Name :

Email :

Details :×