Prolong

Show Usage

Pronunciation of Prolong  

   

English Meaning

To extend in space or length; as, to prolong a line.

  1. To lengthen in duration; protract.
  2. To lengthen in extent.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അവതാരിക - Avathaarika | Avatharika
× ദീര്‍ഘമാക്കുക - Dheer‍ghamaakkuka | Dheer‍ghamakkuka
× നാന്ദി - Naandhi | Nandhi
× പ്രസ്താവന - Prasthaavana | Prasthavana

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 4:40

You shall therefore keep His statutes and His commandments which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the LORD your God is giving you for all time."


നിനക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന്നും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു സദാകാലത്തേക്കും നലകുന്ന ദേശത്തു നീ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിന്നും ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു കല്പിക്കുന്ന അവന്റെ ചട്ടങ്ങളും കല്പനകളും പ്രാമണിക്ക.


Deuteronomy 30:18

I announce to you today that you shall surely perish; you shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan to go in and possess.


നീ യോർദ്ദാൻ കടന്നു കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നദേശത്തു ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കാതെ നിശ്ചയമായിട്ടു നശിച്ചുപോകും എന്നു ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.


Proverbs 28:16

A ruler who lacks understanding is a great oppressor, But he who hates covetousness will prolong his days.


ബുദ്ധിഹീനനായ പ്രഭു മഹാ പീഡകനും ആകുന്നു; ദ്രവ്യാഗ്രഹം വെറുക്കുന്നവനോ ദീർഘായുസ്സോടെ ഇരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Prolong?

Name :

Email :

Details :×