Prophets

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of prophet.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 27:14

Therefore do not listen to the words of the prophets who speak to you, saying, "You shall not serve the king of Babylon,' for they prophesy a lie to you;


നിങ്ങൾ ബാബേൽരാജാവിനെ സേവിക്കേണ്ടിവരികയില്ല എന്നു പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കു കേൾക്കരുതു; അവർ ഭോഷ്കത്രേ നിങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുന്നതു.


Matthew 26:56

But all this was done that the Scriptures of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples forsook Him and fled.


യേശുവിനെ പിടിച്ചവരോ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫായുടെ അടുക്കൽ ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുന്നേടത്തു അവനെ കൊണ്ടുപോയി.


Amos 2:12

"But you gave the Nazirites wine to drink, And commanded the prophets saying, "Do not prophesy!'


എന്നാൽ നിങ്ങൾ വ്രതസ്ഥന്മാർക്കും വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കയും പ്രവാചകന്മാരോടു: പ്രവചിക്കരുതു എന്നു കല്പിക്കയും ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Prophets?

Name :

Email :

Details :×