Prostrated

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of prostrate.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 1:2

on the third day, behold, it happened that a man came from Saul's camp with his clothes torn and dust on his head. So it was, when he came to David, that he fell to the ground and prostrated himself.


മൂന്നാം ദിവസം ഒരു ആൾ വസ്ത്രം കീറിയും തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ടുംകൊണ്ടു ശൗലിന്റെ പാളയത്തിൽനിന്നു വന്നു, ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ എത്തി സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു.


1 Chronicles 29:20

Then David said to all the assembly, "Now bless the LORD your God." So all the assembly blessed the LORD God of their fathers, and bowed their heads and prostrated themselves before the LORD and the king.


പിന്നെ ദാവീദ് സർവ്വസഭയോടും: ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സഭ മുഴുവനും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ വാഴ്ത്തി യഹോവയെയും രാജാവിനെയും വണങ്ങി നമസ്കരിച്ചു.


Deuteronomy 9:25

"Thus I prostrated myself before the LORD; forty days and forty nights I kept prostrating myself, because the LORD had said He would destroy you.


: യഹോവ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്നു അരുളിച്ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നാല്പതു രാവും നാല്പതു പകലും വീണുകിടന്നു;


×

Found Wrong Meaning for Prostrated?

Name :

Email :

Details :×