Psalms

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of psalm.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 105:2

Sing to Him, sing psalms to Him; Talk of all His wondrous works!


അവന്നു പാടുവിൻ ; അവന്നു കീർത്തനം പാടുവിൻ ; അവന്റെ സകലഅത്ഭുതങ്ങളെയും കുറിച്ചു സംസാരിപ്പിൻ .


1 Chronicles 16:9

Sing to Him, sing psalms to Him; Talk of all His wondrous works!


അവന്നു പാടി കീർത്തനം ചെയ്‍വിൻ ; അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഒക്കെയും വർണ്ണിപ്പിൻ .


Luke 24:44

Then He said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the Law of Moses and the Prophets and the psalms concerning Me."


പിന്നെ അവൻ അവരോടു: ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കു. മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒക്കെയും നിവൃത്തിയാകേണം എന്നുള്ളതു തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്നു അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Psalms?

Name :

Email :

Details :×