Purified

Show Usage

English Meaning

  1. Made or rendered pure or more pure.
  2. Simple past tense and past participle of purify.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന - Shuddheekarikkunna | Shudheekarikkunna ;പാപം കളയുക - Paapam Kalayuka | Papam Kalayuka ;അഴുക്കു കളയുക - Azhukku Kalayuka ;ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ - Shuddheekarikkunnavan | Shudheekarikkunnavan ;പുണ്യാഹം ചെയ്യുക - Punyaaham Cheyyuka | Punyaham Cheyyuka ; ;

ശുദ്ധമാവുക - Shuddhamaavuka | Shudhamavuka ;ആത്മശുദ്ധീകരണം സാധിക്കുക - Aathmashuddheekaranam Saadhikkuka | athmashudheekaranam Sadhikkuka ;ശുദ്ധീകരിച്ച - Shuddheekaricha | Shudheekaricha ;ശുദ്ധീകരിച്ചു - Shuddheekarichu | Shudheekarichu ;വൃത്തിയാക്കി - Vruththiyaakki | Vruthiyakki ;ശുദ്ധമാക്കുക - Shuddhamaakkuka | Shudhamakkuka ;ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര - Shuddheekaricha Panchasaara | Shudheekaricha Panchasara ;ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപ്പ്‌ - Shuddheekarikkappetta Uppu | Shudheekarikkappetta Uppu ;സംസ്‌കരിക്കുക - Samskarikkuka ;ശുദ്ധിചെയ്‌ത - Shuddhicheytha | Shudhicheytha ;ശുദ്ധീകരിക്കുക - Shuddheekarikkuka | Shudheekarikkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 31:23

everything that can endure fire, you shall put through the fire, and it shall be clean; and it shall be purified with the water of purification. But all that cannot endure fire you shall put through water.


വെള്ളീയും, കാരീയം, മുതലായി തീയിൽ നശിച്ചുപോകാത്ത സാധനമൊക്കെയും തീയിൽ ഇട്ടെടുക്കേണം; എന്നാൽ അതു ശുദ്ധമാകും; എങ്കിലും ശുദ്ധീകരണജലത്താലും അതു ശുദ്ധീകരിക്കേണം. തീയിൽ നശിച്ചുപോകുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കേണം.


Ezra 6:20

For the priests and the Levites had purified themselves; all of them were ritually clean. And they slaughtered the Passover lambs for all the descendants of the captivity, for their brethren the priests, and for themselves.


പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും തങ്ങളെത്തന്നേ ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു; എല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു; അവർ സകലപ്രവാസികൾക്കും തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർക്കും തങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പെസഹ അറുത്തു.


Leviticus 8:15

and Moses killed it. Then he took the blood, and put some on the horns of the altar all around with his finger, and purified the altar. And he poured the blood at the base of the altar, and consecrated it, to make atonement for it.


അവൻ അതിനെ അറുത്തു; മോശെ അതിന്റെ രക്തം എടുത്തു വിരൽകൊണ്ടു യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ ചുറ്റും പുരട്ടി യാഗപീഠം ശുദ്ധീകരിച്ചു; ശേഷം രക്തം യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു, അതിന്നുവേണ്ടി പ്രാശ്ചിത്തം കഴിച്ചു അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു;


×

Found Wrong Meaning for Purified?

Name :

Email :

Details :×