Purified

Show Usage
   

English Meaning

  1. Made or rendered pure or more pure.
  2. Simple past tense and past participle of purify.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപ്പ്‌ - Shuddheekarikkappetta Uppu | Shudheekarikkappetta Uppu
× ശുദ്ധിചെയ്‌ത - Shuddhicheytha | Shudhicheytha
× പാപം കളയുക - Paapam Kalayuka | Papam Kalayuka
× ശുദ്ധീകരിച്ച - Shuddheekaricha | Shudheekaricha
× വൃത്തിയാക്കി - Vruththiyaakki | Vruthiyakki
× പുണ്യാഹം ചെയ്യുക - Punyaaham Cheyyuka | Punyaham Cheyyuka
× ശുദ്ധമാവുക - Shuddhamaavuka | Shudhamavuka
× ശുദ്ധീകരിച്ചു - Shuddheekarichu | Shudheekarichu
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന - Shuddheekarikkunna | Shudheekarikkunna
× ആത്മശുദ്ധീകരണം സാധിക്കുക - Aathmashuddheekaranam Saadhikkuka | athmashudheekaranam Sadhikkuka
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ - Shuddheekarikkunnavan | Shudheekarikkunnavan
× ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര - Shuddheekaricha Panchasaara | Shudheekaricha Panchasara
× ശുദ്ധീകരിക്കുക - Shuddheekarikkuka | Shudheekarikkuka
× ശുദ്ധമാക്കുക - Shuddhamaakkuka | Shudhamakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 21:24

Take them and be purified with them, and pay their expenses so that they may shave their heads, and that all may know that those things of which they were informed concerning you are nothing, but that you yourself also walk orderly and keep the law.


വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികളെ സംബന്ധിച്ചോ അവർ വിഗ്രഹാർപ്പിതവും രക്തവും ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തതും പരസംഗവും മാത്രം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണം എന്നു വിധിച്ചു എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.


Nehemiah 12:30

Then the priests and Levites purified themselves, and purified the people, the gates, and the wall.


പിന്നെ ഞാൻ യെഹൂദാപ്രഭുക്കന്മാരെ മതിലിന്മേൽ കൊണ്ടു പോയി; സ്തോത്രഗാനം ചെയ്തുംകൊണ്ടു പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു രണ്ടു വലിയ കൂട്ടങ്ങളെ നിയമിച്ചു; അവയിൽ ഒന്നു മതിലിന്മേൽ വലത്തുഭാഗത്തുകൂടി കുപ്പവാതിൽക്കലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.


Ezra 6:20

For the priests and the Levites had purified themselves; all of them were ritually clean. And they slaughtered the Passover lambs for all the descendants of the captivity, for their brethren the priests, and for themselves.


പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും തങ്ങളെത്തന്നേ ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു; എല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു; അവർ സകലപ്രവാസികൾക്കും തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർക്കും തങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പെസഹ അറുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Purified?

Name :

Email :

Details :×