Purified

Show Usage
   

English Meaning

  1. Made or rendered pure or more pure.
  2. Simple past tense and past participle of purify.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പാപം കളയുക - Paapam Kalayuka | Papam Kalayuka
×
× ശുദ്ധീകരിച്ച - Shuddheekaricha | Shudheekaricha
× ആത്മശുദ്ധീകരണം സാധിക്കുക - Aathmashuddheekaranam Saadhikkuka | athmashudheekaranam Sadhikkuka
× ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര - Shuddheekaricha Panchasaara | Shudheekaricha Panchasara
× വൃത്തിയാക്കി - Vruththiyaakki | Vruthiyakki
× ശുദ്ധമാക്കുക - Shuddhamaakkuka | Shudhamakkuka
× ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപ്പ്‌ - Shuddheekarikkappetta Uppu | Shudheekarikkappetta Uppu
× ശുദ്ധമാവുക - Shuddhamaavuka | Shudhamavuka
× പുണ്യാഹം ചെയ്യുക - Punyaaham Cheyyuka | Punyaham Cheyyuka
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന - Shuddheekarikkunna | Shudheekarikkunna
× ശുദ്ധീകരിക്കുക - Shuddheekarikkuka | Shudheekarikkuka
× ശുദ്ധീകരിച്ചു - Shuddheekarichu | Shudheekarichu
× ശുദ്ധിചെയ്‌ത - Shuddhicheytha | Shudhicheytha
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ - Shuddheekarikkunnavan | Shudheekarikkunnavan

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 21:26

Then Paul took the men, and the next day, having been purified with them, entered the temple to announce the expiration of the days of purification, at which time an offering should be made for each one of them.


ആ ഏഴു ദിവസം തീരാറായപ്പോൾ ആസ്യയിൽ നിന്നു വന്ന യെഹൂദന്മാർ അവനെ ദൈവാലയത്തിൽ കണ്ടിട്ടു പുരുഷാരത്തെ ഒക്കെയും ഇളക്കി അവനെ പിടിച്ചു;


Psalms 12:6

The words of the LORD are pure words, Like silver tried in a furnace of earth, purified seven times.


യഹോവയുടെ വചനങ്ങൾ നിർമ്മല വചനങ്ങൾ ആകുന്നു; നിലത്തു ഉലയിൽ ഉരുക്കി ഏഴുപ്രാവശ്യം ശുദ്ധിചെയ്ത വെള്ളിപോലെ തന്നേ.


Numbers 31:23

everything that can endure fire, you shall put through the fire, and it shall be clean; and it shall be purified with the water of purification. But all that cannot endure fire you shall put through water.


വെള്ളീയും, കാരീയം, മുതലായി തീയിൽ നശിച്ചുപോകാത്ത സാധനമൊക്കെയും തീയിൽ ഇട്ടെടുക്കേണം; എന്നാൽ അതു ശുദ്ധമാകും; എങ്കിലും ശുദ്ധീകരണജലത്താലും അതു ശുദ്ധീകരിക്കേണം. തീയിൽ നശിച്ചുപോകുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Purified?

Name :

Email :

Details :×