Purified

Show Usage

English Meaning

  1. Made or rendered pure or more pure.
  2. Simple past tense and past participle of purify.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര - Shuddheekaricha Panchasaara | Shudheekaricha Panchasara ;അഴുക്കു കളയുക - Azhukku Kalayuka ;വൃത്തിയാക്കി - Vruththiyaakki | Vruthiyakki ; ;ശുദ്ധീകരിക്കുക - Shuddheekarikkuka | Shudheekarikkuka ;സംസ്‌കരിക്കുക - Samskarikkuka ;

ശുദ്ധമാവുക - Shuddhamaavuka | Shudhamavuka ;ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപ്പ്‌ - Shuddheekarikkappetta Uppu | Shudheekarikkappetta Uppu ;ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ - Shuddheekarikkunnavan | Shudheekarikkunnavan ;ശുദ്ധീകരിച്ചു - Shuddheekarichu | Shudheekarichu ;പുണ്യാഹം ചെയ്യുക - Punyaaham Cheyyuka | Punyaham Cheyyuka ;ശുദ്ധീകരിച്ച - Shuddheekaricha | Shudheekaricha ;പാപം കളയുക - Paapam Kalayuka | Papam Kalayuka ;ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന - Shuddheekarikkunna | Shudheekarikkunna ;ശുദ്ധമാക്കുക - Shuddhamaakkuka | Shudhamakkuka ;ശുദ്ധിചെയ്‌ത - Shuddhicheytha | Shudhicheytha ;ആത്മശുദ്ധീകരണം സാധിക്കുക - Aathmashuddheekaranam Saadhikkuka | athmashudheekaranam Sadhikkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 31:23

everything that can endure fire, you shall put through the fire, and it shall be clean; and it shall be purified with the water of purification. But all that cannot endure fire you shall put through water.


വെള്ളീയും, കാരീയം, മുതലായി തീയിൽ നശിച്ചുപോകാത്ത സാധനമൊക്കെയും തീയിൽ ഇട്ടെടുക്കേണം; എന്നാൽ അതു ശുദ്ധമാകും; എങ്കിലും ശുദ്ധീകരണജലത്താലും അതു ശുദ്ധീകരിക്കേണം. തീയിൽ നശിച്ചുപോകുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കേണം.


Acts 21:26

Then Paul took the men, and the next day, having been purified with them, entered the temple to announce the expiration of the days of purification, at which time an offering should be made for each one of them.


ആ ഏഴു ദിവസം തീരാറായപ്പോൾ ആസ്യയിൽ നിന്നു വന്ന യെഹൂദന്മാർ അവനെ ദൈവാലയത്തിൽ കണ്ടിട്ടു പുരുഷാരത്തെ ഒക്കെയും ഇളക്കി അവനെ പിടിച്ചു;


Hebrews 9:22

And according to the law almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission.


ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം ഏകദേശം സകലവും രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു; രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Purified?

Name :

Email :

Details :×