Purified

Show Usage
   

English Meaning

  1. Made or rendered pure or more pure.
  2. Simple past tense and past participle of purify.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ശുദ്ധിചെയ്‌ത - Shuddhicheytha | Shudhicheytha
× ശുദ്ധീകരിച്ചു - Shuddheekarichu | Shudheekarichu
× ആത്മശുദ്ധീകരണം സാധിക്കുക - Aathmashuddheekaranam Saadhikkuka | athmashudheekaranam Sadhikkuka
× വൃത്തിയാക്കി - Vruththiyaakki | Vruthiyakki
× ശുദ്ധീകരിച്ച - Shuddheekaricha | Shudheekaricha
× ശുദ്ധീകരിക്കുക - Shuddheekarikkuka | Shudheekarikkuka
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന - Shuddheekarikkunna | Shudheekarikkunna
× ശുദ്ധമാക്കുക - Shuddhamaakkuka | Shudhamakkuka
× പാപം കളയുക - Paapam Kalayuka | Papam Kalayuka
× പുണ്യാഹം ചെയ്യുക - Punyaaham Cheyyuka | Punyaham Cheyyuka
× ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര - Shuddheekaricha Panchasaara | Shudheekaricha Panchasara
× ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപ്പ്‌ - Shuddheekarikkappetta Uppu | Shudheekarikkappetta Uppu
× ശുദ്ധമാവുക - Shuddhamaavuka | Shudhamavuka
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ - Shuddheekarikkunnavan | Shudheekarikkunnavan

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 12:6

The words of the LORD are pure words, Like silver tried in a furnace of earth, purified seven times.


യഹോവയുടെ വചനങ്ങൾ നിർമ്മല വചനങ്ങൾ ആകുന്നു; നിലത്തു ഉലയിൽ ഉരുക്കി ഏഴുപ്രാവശ്യം ശുദ്ധിചെയ്ത വെള്ളിപോലെ തന്നേ.


Numbers 31:23

everything that can endure fire, you shall put through the fire, and it shall be clean; and it shall be purified with the water of purification. But all that cannot endure fire you shall put through water.


വെള്ളീയും, കാരീയം, മുതലായി തീയിൽ നശിച്ചുപോകാത്ത സാധനമൊക്കെയും തീയിൽ ഇട്ടെടുക്കേണം; എന്നാൽ അതു ശുദ്ധമാകും; എങ്കിലും ശുദ്ധീകരണജലത്താലും അതു ശുദ്ധീകരിക്കേണം. തീയിൽ നശിച്ചുപോകുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കേണം.


1 Peter 1:22

Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart,


എന്നാൽ സത്യം അനുസരിക്കയാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നിർവ്യാജമായ സഹോദരപ്രീതിക്കായി നിർമ്മലീകരിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു ഹൃദയപൂർവ്വം അന്യോന്യം ഉറ്റുസ്നേഹിപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Purified?

Name :

Email :

Details :×